HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN VERKIEZINGSREGLEMENT VAN DE POLITIEKE PARTIJ
“DE NIEUWE LEEUW”

Afgekort “D.N.L.”

HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 1

 1. Elke ingezetene van Suriname, zoals bedoeld in artikel 5, de leden 2 en 3 der Statuten  kan schriftelijk het lidmaatschap aanvragen bij het Hoofdbestuur onder overlegging van de navolgende bescheiden:
  1. een Nationaliteitsverklaring
  2. een bewijs van inschrijving van de Burgerlijke Stand
  3. een geldig identiteitsbewijs.
  1. Het Hoofdbestuur neemt de aanvraag voor het lidmaatschap terstond  in behandeling nadat alle in  lid 1 bedoelde bescheiden zijn ingediend  respektievelijk de gewenste aanvullende informatie is ontvangen. Binnen een periode van 30 dagen daarna wordt over de aanvraag beslist.
  2. Bij toewijzing van de aanvraag voor het lidmaatschap wordt de aanvrager toegelaten als gewoon    lid of adspirant lid  in de zin van artikel 5 de leden 2 en /of 3 van de Statuten.
  3. Bij afwijzing wordt de beslissing met redenen omkleed. De aanvrager wordt binnen 3 (drie)   maanden schriftelijk van de beslissing van het Hoofdbestuur in kennis gesteld.
 2.  De gronden waarop afwijzend  kan worden beslist op de aanvraag zijn:
  1. De aanvrager voldoet niet aan de in de Statuten van de partij gestelde eisen voor het lidmaatschap;
  2. De aanvrager kan niet of weigert te voldoen aan de in dit Reglement gestelde bepalingen voor het verkrijgen van het lidmaatschap.
  3. De aanvrager is ingeschreven als lid bij een andere politieke organisatie en weigert zijn lidmaatschap op te zeggen.
  4. Bij afwijzing van de aanvraag van het lidmaatschap kan de aanvrager binnen 30 dagen schriftelijk in beroep gaan bij de Partijraad. De Partijraad zal binnen 90 dagen haar besluit aan het Hoofdbestuur en aan de aanvrager kenbaar maken.
  5. Ten aanzien van het buitengewone lidmaatschap zijn de bepalingen van lid 1 tot en met 3 van  het Huishoudelijk Reglement van toepassing, met dien verstande dat de aanvrager tot buitengewoon lid in de zin van artikel  5 lid 4 van de statuten kan worden toegelaten.
  6. Natuurlijke personen die in de zin van artikel  5 lid 5 van de statuten zijn voorgedrage  kunnen door het Partijcongres tot ere-leden worden benoemd.

Het bestuursbesluit waarbij een ere-lid wordt voorgedragen,, moet de feiten en omstandigheden   vermelden waaruit de verdienstelijkheid  ten behoeve van de partij blijkt.

Het besluit van het Partijcongres wordt door het Hoofdbestuur binnen 30 (dertig)dagen schriftelijk aan de voordragers medegedeeld.

 1. Aan elk tot de Partij toegelaten lid wordt een door de secretaris te ondertekenen bewijs van lidmaatschap verstrekt waarop, vermeld staan :de naam van de partij, de datum van toelating,  het lidmaatschapsnummer, naam, voornamen en  het identiteitsnummer.
 1. De Partij houdt een ledenregister bij, genummerd vanaf “ n “, waarop vermeld staat:
  1. de datum van aanvang van het lidmaatschap;
  2. de voornamen voluit;
  3. de achternaam;
  4. de geboortedatum;
  5. het identiteitsnummer;
  6. het adres;
  7. de datum en reden van beëindiging van het lidmaatschap.
 1. Het ledenregister ligt voor alle leden ter inzage op het kantoor van de Partij.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

ARTIKEL 2

De leden zijn verplicht:

 1. De statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van  het Partijcongres na te leven;
 2. De partij daadwerkelijk steun te verlenen bij de verwezenlijking van haar doelstellingen;
 3. De belangen van de partij voor te staan;
 4. De vastgestelde contributie op tijd te voldoen;
 5. De taken en bevoegdheden die hun in hun hoedanigheid van afgevaardigde van de partij zijn toegemeten, naar behoren uit te oefenen.

DICIPLINAIRE MAATREGELEN

ARTIKEL 3

 1. Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid leden disciplinaire maatregelen op te leggen wegens overtreding van de Reglementen zoals in artikel 2 lid 1 bedoeld.
  Deze maatregelen kunnen zijn:

  1. schriftelijke berisping;
  2. schorsing voor ten hoogste 3 maanden.
 2. Geen maatregel kan worden opgelegd dan nadat aan de betrokkene redelijke gelegenheid tot verweer is geboden.
 3. Opgelegde maatregelen worden per aangetekende brief ter kennis van de betrokkene gebracht.
 4. Betrokkene kan in beroep gaan op de eerstvolgende Partijcongres.

ROYEMENT

ARTIKEL 4

 1. Het Hoofdbestuur kan een lid royeren op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 4 der Statuten, indien het onder andere:
  1. heeft opgehouden te voldoen aan de verplichtingen die de Reglementen voor het lidmaatschap stellen;
  2. zich strijdig met het doel van de partij gedraagt of de belangen van de partij schaadt.
 2.  Wanneer de Hoofdbestuur meent redenen te hebben een lid te moeten royeren, wordt zulks bij aangetekende brief ter kennis van de betrokkene gebracht, met nauwkeurige opgave van de redenen. Tevens wordt in de brief vermeld dat betrokkene zich binnen twee weken schriftelijk en of mondeling kan verweren bij het Hoofdbestuur.
 3. Indien het Hoofdbestuur, na verweer van betrokkene, geen termen aanwezig acht van standpunt te veranderen, neemt het een besluit en stelt betrokkene schriftelijk daarvan in kennis. Een lid, dat door het Hoofdbestuur is geroyeerd, kan hiertegen binnen 1 (èèn ) maand beroep aantekenen bij het Partijcongres.
 4. Het Hoofdbestuur is verplicht binnen 30 dagen nadat het beroep is aangetekend, het Partijcongres bijeen te roepen teneinde over het beroep te beslissen.
 5. Nadat de betrokkene redelijke gelegenheid heeft gehad zich te verweren, neemt het Partijcongres een besluit met gewone meerderheid van stemmen.
 6. Het betrokken lid heeft op deze vergadering geen stemrecht.

DE CONTRIBUTIE

ARTIKEL 5

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.
 1. Het bedrag van de te betalen contributie door de leden en adspirant-leden wordt vastgesteld door het Hoofdbestuur en bekrachtigd door het Partijcongres.
 1. De leden kunnen in categorieen worden ingedeeld  die elk een verschillende bijdrage betalen.
 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 1. Eventuele aanpassing van de contributie vindt plaats op het jaarlijkse Partijcongres.

HET BESTUUR

ARTIKEL 6

 1. Bestuurssamenstelling
  1. De samenstelling en de keuze van het Hoofdbestuur vindt plaats zoals aangegeven in artikel 10 lid 2 van de Statuten. De overige bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld tijdens de eerste vergadering van het nieuw gekozen bestuur.
  1. In een tussentijds ontstane bestuursvacature voorziet het Hoofdbestuur, binnen 3 (drie) maanden nadat de functie is opengevallen. Het Hoofdbestuur vraagt hiervoor achteraf  bevestiging van het Partijcongres.
  1. Het aldus door het Hoofdbestuur benoemde bestuurslid treedt evenwel vóór de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging in functie. Het bestuurslid treedt af indien het Partijcongres zijn benoeming niet bevestigt.
  1. Het aldus door het Hoofdbestuur benoemde bestuurslid treedt evenwel vóór de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging in functie. Het bestuurslid treedt af indien het Partijcongres zijn benoeming niet bevestigt.
  1. Het Hoofdbestuur kan beslissen over de voordracht tot ontslag of royement van een hoofdbestuurslid  op grond  van het bepaalde in artikel 6 lid  4 der Statuten en artikel 4 ( lid1) van het Huishoudelijk Reglement.
 2. Bevoegdheden van het  Hoofdbestuur.
  Het Hoofdbestuur behoeft de goedkeuring van het Partijcongres voor de in artikel 8, lid 2 a t/m 2e en lid 3 van de Statuten te nemen besluiten.
 3. Bestuursvergaderingen.
  1. Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls als aangegeven in artikel 11 van de Statuten.
  1. Oproeping tot het bijwonen van Hoofdbestuursvergaderingen geschiedt door of namens de voorzitter.
  1. De Hoofdbestuursvergadering wordt geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door één der ondervoorzitters. De eerste waarnemer is de oudste in jaren der ondervoorzitters.
  1. In een Hoofdbestuursvergadering kunnen rechtsgeldige besluiten genomen worden, indien tenminste de helft van het aantal Hoofdbestuursleden aanwezig is. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
  1. Van elke Hoofdbestuurvergadering worden notulen gemaakt welke na arrestatie op de eerstvolgende Hoofdbestuursvergadering, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De secretaris houdt tevens een besluitenregister  bij waarin alle bestuursbesluiten worden vastgelegd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
  1. Buiten de statutair voorgeschreven taken is het Hoofdbestuur gehouden regelmatig overleg te plegen met de afdelings – en kernbesturen, de coordinatoren en de voorzitters van raden, commissies, sekties en andere organen van de partij.

VERKIEZINGSREGLEMENT WIJZE VAN VERKIEZING VAN HET HOOFDBESTUUR EN HET PARTIJRAADBESTUUR

ARTIKEL 7

  1. De verkiezing van het Hoofdbestuur vindt plaats op het Partijcongres via  een geheime stemming. De verkiezing vindt plaats met inachtneming van artikel 10 de leden 2 en 3 van de Statuten.
  2. De verkiezing van het Partijraadbestuur vindt plaats op de partijraad vergadering via een geheime stemming
  3. De verkiezing vindt plaats met inachtneming van artikel 9 de leden 4 en 5 van de Statuten.
  1. Alvorens een persoon zich kandidaat stelt voor het Partijraadbestuur, (artikel 9 lid 4), dienen de gegevens van iedere kandidaat gedurende 1 (één) week ter kantore van de Partij ter inzage neergelegd te worden.
  2. Van deze neerlegging wordt in ten minste 1( één ), in Suriname verschijnend dagblad melding gemaakt.
  3. De kandidaten dienen te overleggen:
   • een nationaliteitsverklaring;
   • een uitreksel uit het bevolkingsregister;
   • een verklaring van het CBB waaruit de woonplaats van de afgelopen 2 (twee) jaren blijkt;
   • een bewijs van goed gedrag, afgegeven door het commissariaat.
  1. Tegen de kandidaatstelling kan gedurende 1 (één) week schriftelijk bezwaar worden ingediend bij de Verkiezingscommissie.
  2. De Verkiezingscommissie verstrekt onmiddelijk bij de indiening een bewijs van ontvangst van het bezwaarschrift, welke ondertekend is door de voorzitter van deze commissie, aan de indiener.
  3. Hierna verklaart de Verkiezingsommissie of zij het bezwaar gegrond of ongegrond acht
 1. Indien er echter slechts één kandidatenlijst  is ingediend voor de in artikel 7, de leden 1a  en 1b bedoelde organen, dan kan de verkiezing door middel van handopsteking plaatsvinden.
 2. De verkiezingen voor een nieuw Hoofdbestuur en Partijraadbestuur vinden in de regel  om  de  5 (vijf) jaren plaats en wel bij voorkeur circa 1 jaar vóór de te houden Algemene Verkiezingen van het land.
 3. De goedgekeurde kandidatenlijsten voor het Hoofdbestuur en de Partijraadbestuur worden op afzonderlijke stembiljetten geplaatst met 1 (een) stemhokje per kandidatenlijst.
 4. De stembiljetten dienen deugdelijk te worden gewaarmerkt middels het plaatsen van  het partijstempel en de paraaf van de voorzitter van de verkiezingscommissie. Stembiljetten die niet hieraan voldoen zijn ongeldig.
 5. Ter vergadering benoemen de respektieve organen een Verkiezingscommissie. Deze Commissie(s) bestaat (n) uit een voorzitter en  tenminste 2  en ten hoogste 4 leden
 6. Het Hoofdbestuur overhandigt de Verkiezingscommissie de ledenlijst met stemgerechtigde leden, de presentielijst en de af te geven stembiljetten. Vervolgens wordt de leiding van de vergadering overgedragen aan de voorzitter(s) van de (respektieve) Verkiezingscommissies.
 7. Indien de respektieve organen hun goedkeuring daaraan geven kan dezelfde  verkiezingscommissie belast worden met de verkiezing van het Hoofdbestuur en het Partijraadbestuur
 8. De Verkiezingscommissie roept de stemgerechtigden één voor één op om hun stembiljet in ontvangst te nemen en hun stem uit te brengen.
 9. Elke stemgerechtigde deponeert vervolgens zijn of haar stembiljet in de daartoe bestemde stembus.
 10. De Verkiezingscommissie verklaart een stembiljet ongeldig, indien er meer dan één stemhokje is aangekruist. Stembiljetten waarop geen stemhokje is aangekruist, worden als bewijs van stemonthouding aangemerkt.
 1. Nadat alle stembiljetten in de stembus zijn gedeponeerd, worden de stemmen door de Verkiezingscommissie geteld.
 1. De kandidaten van de kandidatenlijst, waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht, zijn gekozen.
 1. De uitslag wordt direkt nadat alle stemmen zijn geteld, door de Voorzitter van de Verkiezingscommissie bekend gemaakt. De voorzitter van de Verkiezingscommissie draagt vervolgens de leiding van de vergadering weer over aan de voorzitter van het zittend Hoofdbestuur. Deze draagt hierna de leiding van de vergadering over aan de Voorzitter van het nieuw gekozen Hoofdbestuur.
 1. De bestuursoverdracht vindt plaats op de eerste vergadering van het nieuw gekozen bestuur bij notarieel proces verbaal, en wel binnen 3 dagen na de verkiezing.
 1. De Verkiezingscommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Alle leden worden ter  partijcongres gekozen uit kandidaten  die zich hiervoor bij het bestuur hebben aangemeld en / of door het bestuur zijn voorgedragen.
 1. De commissie heeft tot taak op onpartijdige wijze de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de Hoofdbestuurs- en / of Partijraadbestuurs- verkiezing te bewerkstelligen volgens de bepalingen van dit reglement, zoals vastgelegd in artikel 7.
 1. Leden van de Verkiezingscommissie mogen geen lid zijn van of kandidaat zijn voor één der voornoemde, te kiezen partijorganen.

SECTIES

ARTIKEL 8

 1. Het Hoofdbestuur kan zich doen bijstaan door een Sectie in de zin van artikel 12 van de Statuten.
 1. Het Hoofdbestuur beslist over de indeling van de leden over de verscheidene secties.
 1. De sectievergadering draagt jaarlijks, bij het Hoofdbestuur twee leden uit zijn midden voor ter benoeming tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de desbetreffende Sectie.
 1. De Sectie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de secties zulks nodig achten.
 1. De secties genieten op hun respektieve werkterrein en in aangelegenheden hun sekties betreffende zelfstandigheid, met dien verstande dat zij nimmer de doelstellingen en het beleid van de partij mogen doorkruisen en niet zonder goedkeuring vooraf van het Hoofdbestuur naar buiten mogen treden.
 1. De Secties zijn verantwoording  verschuldigd aan het Hoofdbestuur.

COMMISSIES

ARTIKEL 9

 1. Het Hoofdbestuur kan Commissies van leden instellen respektievelijk ontbinden conform artikel 12 van de Statuten, die over bepaalde onderwerpen  advies dienen uit te brengen of een bepaalde taak dienen uit te voeren.
 1. De commissies doen regelmatig verslag van hun werkzaamheden en zijn verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur.
 1. In de commissies kunnen ook deskundigen zitting nemen die geen lid zijn van de Partij.
 1. De werkwijze van de commissies wordt intern vastgesteld.
 1. De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter respektievelijk  een onder-voorzitter.

FUNCTIONEREN VAN DE ADVIESRAAD EN HET WETENSCHAPPELIJK BURO.

ARTIKEL 10

 1. Deze organen bestaan uit tenminste 7 (zeven) leden in de zin van artikel 15 en artikel 17 van de Statuten.
 1. De Adviesraad  staat het Hoofdbestuur conform artikel 16 van de Statuten bij in haar taakuitvoering. De adviezen zijn gekwalificeerde adviezen en kunnen uitsluitend gemotiveerd verworpen worden.
 1. Het Wetenschappelijk Buro staat het Hoofdbestuur conform artikel 17 lid 3 van de Statuten bij in haar taakuitvoering. De adviezen zijn gekwalificeerde adviezen en kunnen uitsluitend gemotiveerd verworpen worden.

FUNCTIONEREN VAN DE AFDELINGS EN KERNBESTUREN

ARTIKEL 11

 1. Het Bestuur van een Afdeling bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en één of meer commisarissen.
 1. Het Bestuur van de Kern  bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en één of meer commisarissen.
 1. De bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld tijdens de eerste vergadering van het bestuur van deze instanties.
 1. De Afdelingen en kernen vergaderen zo dikwijls als de respektievelijke voorzitters of tenminste (3)drie leden zulks nodig achten.
 1. De Afdelingen en kernen genieten op hun respektieve werkterrein en in aangelegenheden hun organisatie betreffende zelfstandigheid, met dien verstande dat zij nimmer de doelstellingen en het beleid van de Partij mogen doorkruisen en niet zonder goedkeuring vooraf van het Hoofdbestuur naar buiten mogen treden.
 1. De Afdelings-  en Kernbesturen zijn verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur.
 1. De Afdelings- en Kernbesturen worden geinstalleerd of ontbonden door het Hoofdbestuur.
 1. Van de installatie van het afdelingsbestuur of kernbestuur wordt een procesverbaal van oprichting opgemaakt welke wordt ondertekend  door alle bestuurleden van deze organen en medeondertekend door de vertegenwoordiger(s) van het Hoofdbestuur die de installatie heeft/ hebben verricht.
 1. Door de secretaris wordt een register bijgehouden van alle officieel geinstalleerde en erkende afdelings – en kernbesturen.
 1. Stemrecht is voorbehouden aan alle leden van het Afdelingsbestuur en de voorzitters der Kernbesturen of dienst gemachtigden.
 1. De kernbesturen zijn belast met de inning van de contributiegelden van de bij de kern aangesloten leden. Deze contributiegelden worden overgedragen aan het afdelingsbestuur of de penningmeester van het Hoofdbestuur.
 1. De afdelingsbesturen zijn belast met het beheer van de contributiegelden die ze van de kernbesturen hebben ontvangen.
 1. Het Hoofdbestuur stelt conform artikel 21 lid 2 van de Statuten het aandeel vast dat ter beschikking komt van de afdelingen en Kernen.

FUNCTIONEREN VAN DE FRACTIES

ARTIKEL  12

 1. Om als kandidaat voor  één der volksvertegenwoordigende lichamen te kunnen worden gesteld is het lidmaatschap van de partij vereist.
 1. De Fracties zoals bedoeld in artikel 19 van de Statuten zijn verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur.
 1. Door het Hoofdbestuur en het Partijcongres genomen besluiten dienen door de fracties te worden nageleefd en / of uitgevoerd.
 1. In het geval van terugroeping van een fractielid zijn de bepalingen van artikel 3 de leden 2,3 en 4 van toepassing.

FINANCIELE COMMISSIE

ARTIKEL  13

 1. De Financiele commissie bestaat uit 3  (drie) leden die door het Hoofdbestuur worden benoemd.

De taak van de commissie bestaat uit het controleren van het financiële beheer van de penningmeester en het adviseren van het hoofdbestuur daaromtrent.

 1. De taak van de commissie bestaat uit het controleren van het financiële beheer van de penningmeester en het adviseren van het hoofdbestuur daaromtrent.
 1. Op de jaarlijkse vergadering van het Partijcongres  doet de commissie verslag over haar bevindingen van het financiële beheer over het jaar waarin zij in funktie was.
 1. In het verslag van de commissie wordt advies uitgebracht over het al dan niet verlenen van décharge aan de penningmeester. Indien geadviseerd wordt geen décharge te verlenen moet nauwkeurig worden aangegeven welke de tekortkomingen zijn die tot dit advies hebben geleid.
 1. Indien het partijcongres het advies tot het niet verlenen van décharge overneemt, kan zij hier sancties ten aanzien van het Hoofdbestuur aan verbinden.

DE PARTIJRAAD

ARTIKEL 14

De functies in het Partijraadbestuur mogen niet door leden van het Dagelijks Bestuur van het Hoofdbestuur worden ingevuld

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (PARTIJCONGRES)

ARTIKEL 15

 1. In de Algemene Ledenvergadering of het Partijcongres kan het woord worden gevoerd respektievelijk aan de beraadslagingen worden deelgenomen door leden van de partijorganen als aangegeven in artikel 8 van de Statuten. Het stemrecht is slechts voorgehouden aan deze afgevaardigden.
 1. Het Hoofdbestuur roept tenminste 1 maal per jaar een Algemene Leden Vergadering (Partijcongres) bijeen. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
  2. de benoeming van de commissie, die de rekening en verantwoording onderzoekt;
  3. voorziening in vacatures en voorstellen van het bestuur of de leden.
 1. Andere algemene leden vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 1. De oproeping wordt bekend gemaakt door middel van publikatie in een landelijk verspreid dagblad met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste 30 dagen.
 1. Het bestuur is op een schriftelijk verzoek van tenminste (tien) leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden  Vergadering  ( Partijcongres) op een termijn van niet langer dan 8 weken.
 1. De Algemene Ledenvergaderingen (Partijcongres)  worden voorgezeten door de Voorzitter van de Partijraad, bij diens afwezigheid door de Onder-voorzitter en bij afwezigheid van de Onder-voorzitter door de Secretaris of  één der andere door de Partijraad aan te wijzen Leden van deze raad.
 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de Secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen  lid notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 1. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in artikel 15 lid 8 bedoeld oordeel de  juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aangewezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van het partijcongres genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 1. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vind  herstemming plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen , op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met uitzondering van de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken , beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel dat geen betrekking heeft op de verkiezing van personen , dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt middels ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatatie is mogelijk, tenzij de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
 1. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen met betrekking tot alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede inbegrepen een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding  van de vereniging– ook al heeft er geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 16

 1. Wijziging van dit Reglement kan slechts geschieden op een Algemene Leden Vergadering (het Partijcongres ).
 1. De voorgenomen wijzigingen moeten tenminste 2 (twee) weken v óór de vergadering waarop ze zullen worden behandeld, ter inzage liggen op het secretariaat van de partij en wel gedurende de normale kantooruren.

DE GESCHILLENCOMMISSIE

ARTIKEL 17

 1. De Geschillencommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, die worden gekozen door het Partijcongres. Zij heeft tot taak:
  1. het beslechten van geschillen tussen:
   • partijorganen onderling (zoals bestuur, commissies, enz.)
   • partijfunctionarissen onderling
   • partijleden enerziijds en partijorganen of partijfunctionarissen anderzijds
  1. het desgevraagd uitleggen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
  1. De Geschillencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De functie van lid van de geschillencommissie is onverenigbaar met enige andere partijfunctie, behalve met ( die van gewoon lid van het campagneteam.
  1. De Geschillencommissie doet geen uitspraak dan nadat partijen in de gelegenheid zijn gesteld persoonlijk gehoord te worden en de verdedigende partij in de gelegenheid is gesteld schriftelijk verweer in te dienen binnen een door de commissie vast te stellen termijn.
  1. De voorzitter van de Geschillencommissie ziet erop toe, dat in een commissie geen leden zitting nemen , die bij het aanhangige geschil persoonlijk betrokken zijn of kunnen zijn, of bloedverwant zijn van enige in het geschil betrokken persoon. Bij twijfel beslist de voorzitter.
  1. Elk geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt en te worden toegezonden aan het partijsecretariaat.
  1. Zodra een geschil in behandeling is genomen , informeert de Geschillencommissie onverwijld de andere partij .  Noch door de commissie , noch door het bestuur wordt omtrent een aanhangig gemaakt geschil enige informatie aan derden verstrekt , tenzij dit – in overleg tussen commissie en  het Hoofdbestuur – in het belang wordt geacht voor de oplossing van het geschil.
  1. De voorzitter van de Geschillencommissie stelt de wijze van behandeling vast en verstrekt aan betrokken partijen zo spoedig mogelijk afschrift van alle op het geschil betrekking hebbende stukken.
  1. De Geschillencommissie beslist bij meerderheid van stemmen en doet uitspraak uiterlijk binnen twee maanden, na de dag, waarop het geschil aanhangig is gemaakt. De uitspraak wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokken partijen en het Hoofdbestuur.
  1. Alle beslissingen van de Geschillencommissie hebben onmiddellijk rechtskracht.  Van deze beslissingen is geen beroep mogelijk.

SLOTBEPALING

ARTIKEL 18

In alle gevallen, waarin de bepalingen van de Statuten en / of van dit Reglement aanleiding mochten geven tot tweeërlei uitleg, zal door het Bestuur juridisch advies worden ingewonnen en aan de leden worden voorgelegd.

Paramaribo, 19 februari  2012