Wan nyun winti mus Wai !!

ZONDER VERANDERING GEEN ONTWIKKELING

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2020

Inleiding

Ondanks onze vele natuurlijke hulpbronnen en ons prachtige multi-culturele en multi-ethnische gemeenschap is de ontwikkeling van onze economie en de vooruitgang in ons land in de afgelopen decennia zeer moeizaam verlopen.

Falend leiderschap, slecht beleid, corruptie en etnische politiekvoering zijn daarbij de voornaamste tekortkomingen.

Een daadwerkelijke,snelle en duurzame ontwikkeling van onze natie en het komen tot een rechtvaardige samenleving waarin alle bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar kunnen samenleven is echter alleen mogelijk door een samengebundelde, eensgerichte inspanning van een ieder.

Wanneer het besef bij politici en beleidsmakers ontbreekt dat het ultieme doel van de politiek en van het regeren is om welvaart en welzijn te brengen voor de totale samenleving en niet om het eigen belang danwel enge partijbelangen te dienen zal van een daadwerkelijke ontwikkeling en een rechtvaardige samenleving nooit echt sprake kunnen zijn.

Suriname bezit de potentie en capaciteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige natie met welvaart voor een ieder. Een natie die niet uitsluitend afhankelijk is van donoren, maar op eigen benen kan staan.

Deze uitgangspunten vormen de basis van de ontwikkelingsvisie en het ontwikkelings voornemen van de partijen verenigd in het MEGAFRONT.

Het hiernavolgende verkiezingsprogramma 2015-2020 zal als uitgangspunt dienen voor het uit te voeren beleid bij het verwerven van regeermacht bij de komende verkiezingen en behelsd een samenhangend geheel van aktiviteiten die zij wil realiseren in de komende regeerperiode.

Paramaribo, Maart 2015
Mega Front

Staatsbestuur

Staatsbestuur

De realiteit van de afgelopen periode heeft aangetoond dat aanpassing van onze grondwet en het voorzien in noodzakelijke aanvullende regelingen een dringende vereiste is.
Onze huidige grondwet blijkt multi-interpretabel te zijn, mist concrete bepalingen en een duidelijke memorie van toelichting.
De onduidelijkheden en omissies in de bestaande grondwet dienen meteen na het aantreden van een nieuwe regering weggewerkt te worden.

 • Het presidentieel stelsel zoals verankerd in de huidige grondwet beantwoord niet aan de aspiraties van het volk en zal moeten veranderd in een parlementair stelsel, waarbij een minister-president aan het hoofd staat van de regering en waarbij de president meer ceremoniele taken wordt toebedeeld. Deze wijzigingen zullen terstond na de totstandkoming van de nieuwe Regering moeten worden doorgevoerd.
 • De president mag niet tevens regeringsleider en/of politiek leider van een partij zijn.
 • De bevoegdheden van de president zullen duidelijk in een wet op de President en hoogwaardigheidsbekleders in een organieke wet worden opgesteld.
 • De executieve bevoegdheden van het Staatsbestuur zullen berusten bij de Regering waaraan leiding wordt gegeven door een Minister President. De Minister President wordt benoemd door de President.
 • Direct na aantreding van het te vormen kabinet zal ook het huidige kiesstelsel geevalueerd en aangepast worden tot een rechtvaardiger stelsel welke beantwoord aan algemene democratische beginselen.
 • De Regionale organen zoals de Distriktsraden en Ressortraden dienen die faciliteiten te worden geboden om daadwerkelijke invulling te kunnen geven aan hun taak en optimaal te kunnen participeren in besluitvormings-processen.
 • De functie van Districtscommissaris dient te worden gedepolitiseert. Districtscommissarissen zullen door de burgers moeten worden gekozen in hun respektieve distrikten.
 • Volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee moeten zich volledig kunnen toewijden aan hun verantwoordelijkheden en zich onafhankelijk kunnen opstellen bij de uitoefening van hun functie.
  Hiertoe is het noodzakelijk dat ze zich full-time kunnen inzetten en dus geen andere werkzaamheden mogen hebben of nevenberoepen mogen uitoefenen.
 • De terugval van de plannings-en uitvoeringscapaciteit van het overheidsapparaat in de afgelopen jaren is dramatisch geweest en is een ernstige tekortkoming voor de ontwikkeling van ons land. Om verandering hierin te brengen dienen structurele oplossingen te worden doorgevoerd zoals de oplossing van het beloningsvraagstuk van het hoger gekwalificeerd kader. Ook zal de institutionele versterking van de belangrijke Planorganen moeten worden aangepakt.
 • De autoriteiten die belast zijn met de organisatie en het toezicht op de Algemene, vrije en geheime verkiezingen, zoals het Onafhankelijke Kiesbureau. De wetgeving hiertoe zal worden aangepast.
 • De in tijd aan verandering onderhevige taken van de Staat vereisen noodzakelijke periodieke aanpassing van de departementale inrichting en taken. In dit kader zal worden gestreefd naar een efficiëntere en betaalbare staatsapparaat.
 • Met de rationalisatie van het overheidsapparaat zal terstond een aanvang worden gemaakt waarbij tevens een urgentieplan voor de volgende vraagstukken zal worden opgesteld:
  1. het oplossen van het vraagstuk van de zgn. spookambtenaren;
  2. Het creëren van aantrekkelijke faciliteiten en voorwaarden voor afvloeiing;
  3. de verzelfstandiging c.q. privatisering van bepaalde taken van het overheidsapparaat;
  4. verbetering van procedures en processen, gericht op efficiëntie, kostenbesparing en verkorting van bureaucratische procedures.
  5. Op basis van een uit te voeren evaluatie en scanning van het ambtenarenapparaat zal een formatieplan en een toelaatbare omvang worden vastgesteld welke wettelijke status zal krijgen.

Rechtelijke macht

 • De administratieve inrichting van de rechtelijke organisatie zal verder verbeterd moeten worden.
 • Trainingen en een opbouw structuur met eigen curriculum zullen ervoor zorg moeten dragen dat er een constante aanvulling mogelijk is aan rechters.
 • Meerdere instanties voor de rechtspleging dienen in het leven te worden geroepen. In dit kader zal worden gewerkt aan een Hof van Beroep, een instantie die zal funktioneren als cassatie rechter waarbij zaken na beroep andermaal voorgelegd kunnen worden voor toetsing aan het nationaal en internationaal recht. Ook zullen op bepaalde gebieden arbitrage commissies in het leven worden geroepen.

Financien en economie

De geringe economische activiteiten en fiscale beperkingen binnen concurrerende internationale gemeenschappen dwingen regeringen tot meer creatieve vormen van inkomstenverwerving en doelmatigere aanwending van hun schaarse middelen.

 • Herstructurering van het overheidsapparaat en de verandering van de rol van de staat zijn daarvoor belangerijke vereisten, waarbij de nadruk gelegd dient te worden op fiscale en monetaire discipline.

Geringe nationale besparing, een zwakke particuliere sector en een laag organisatie-en technologisch niveau maken directe buitenlandse investeringen in de nationale economie onontbeerlijk.

 • Voorkomen zal worden dat onder deze sociaal-maatschappelijke druk zodanige incentives aan buitenlandse investeerders en financierders worden geboden dat er in feite geen effectieve of structurele bijdrage aan de betalingsbalans wordt geleverd en derhalve geen sprake is van duurzame ontwikkeling. Immers deze investeringen creeren dan wel enige bedrijvigheid en opleving op korte termijn maar veranderen weinig aan de sociaal-maatschappelijke en economische situatie.
 • Voor het op hoger organisatorisch en technologisch niveau brengen van economische activiteiten en het versneld vergroten van de internationale orientatie zijn directe buitenlandse particuliere investeringen in bestaande en nieuwe bedrijven onontbeerlijk.
  De condities waaronder en de mate van participatie zullen duidelijk worden vastgelegd in een aan de tijd aangepaste, moderne investeringswetgeving, terwijl de andere ondersteunende wet en regelgeving zal worden aangepast.
  Het doel van de direkte buitenlandse investering moet zijn, het optimaliseren van de nationale toegevoegde waarde,een structurele bijdrage aan de betalingsbalans en een bijdrage aan de kennisontwikkeling.
 • De wetgeving betrekking hebbende op investeringen, de Investeringswet zal onder de loep worden genomen. Het kan niet zo zijn dat ondernemers wegblijven omdat de wetgeving hen beperkingen oplegt.
 • Surinamers met kapitaal in het buitenland zullen aangemoedigd worden in ons land te investeren. Daartoe zullen effectieve fiscale maatregelen in het leven geroepen worden zoals belasting vrijstelling , repatriëring van kapitaal, vrijstellingen, faciliteiten, e.a.
 • De private sector is in onze visie de ruggegraat voor de economische ontwikkeling. Ondernemerschap verdient respect en mag niet worden beperkt door een overmaat aan regels en papierwerk. De administratieve
  lastendruk voor het bedrijfsleven dient te worden verminderd door bestaande regelgeving te vereenvoudigen.
  Door toenemende ontwikkeling van de private sector zullen de macro produktie-omzetten en de belasting inkomsten doen toenemen hetgeen gunstig is voor een gezonde begrotingssituatie.
  Faciliteiten aan investeerders dienen zoveel mogelijk via een one-window- shop/one-stop agency of een loket binnen 1×24 uur ter beschikking te worden gesteld aan geintereseerde investeerders.
 • Het Centraal Instituut voor de bevordering van investeringen in Suriname zal worden geëvalueerd.
 • Ter handhaving van een stabiele wisselkoers zal de beheersing van de maatschappelijke geldhoeveelheid en een verantwoorde dekking van de Surinaamse munt grote prioriteit genieten.
 • In de monetaire sfeer zal worden gestreefd naar de volgende maatregelen:
  • het terugdringen van de inflatie tot een internationaal aanvaardbaar niveau;
  • verhoging van het BNP;
  • een geprojekteerde economische groei van minimaal 5% per Jaar;
  • verhogen van de nationale spaarquote en vergroten van de beleggingsmogelijkheden;
  • een evenwichtig loon- en prijsbeleid;
  • een effektieve kredietrente- policy;
  • het stabiel houden van de waarde van de Surinaamse munteenheid; o.a. door verhoging van de goudreserve;
  • de institutionele reorganisatie en versterking van de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financien.

Een rechtvaardig belastings stelsel

Het MEGAFRONT is voorstander van een evenwichtig, rechtvaardig, gedecentraliseerd,arbeidsvriendelijk en productiebevorderend belastingstelsel, waarbij het adagium geldt: “de breedste schouders dragen de zwaarste lasten”.

 • Op fiscaal gebied zullen een aantal hervormingen worden doorgevoerd zoals:
  • Aanpassing van de oriëntatie van het belastingssysteem door een verschuiving van de belasting van inkomen naar het belasten van consumptie;
  • Verlaging van de inkomsten- belastingtarieven gesynchroniseerd met een verhoging van indirecte belastingen met name invoerrechten voor luxe goederen;
  • Verlaging van de belastingdruk van 40% naar 18%, m.u.v de mijnbouwsector.
  • De belasting op AOV en pensioeninkomsten zal worden afgeschaft.
  • Een verdere verlaging van de tarieven van loonbelasting gekoppeld aan een forse optrekking van de belastingvrije grens.
  • vrijstellingen van alle belastingen voor een pakket eerste levensbehoeften in verband met de bereikbaarheid en betaalbaarheid van deze goederen (enige uitzondering op object subsidie);
  • de convertering van de huidige omzetbelastingstelsel naar een eenvoudige en rechtvaardiger BTW stelsel;
  • instelling van een fiscale recherche;
  • het MEGAFRONT vindt dat een redelijk deel van de belastingopbrengsten, royalties, e.d. die zijn verkregen uit de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in het district waar zij opgebracht zijn moeten worden terug geinvesteerd in de direkte ontwikkeling van het district.

Handel-en industriebeleid

Het handels- en industriebeleid is een integraal onderdeel van het ontwikkelingskader, waarin is ingebed de financieel-economische korte- en langetermijn politiek.

 • De rol van de Staat moet beperkt zijn tot het reguleren, faciliteren en stimuleren van een klimaat, waarin het ondernemerschap op effectieve wijze een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Suriname door enerzijds het produceren van goederen en diensten gericht op het vergroten van de netto-verdiencapaciteit van de Surinaamse economie en anderzijds het importeren van goederen en diensten van een goede kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs.
 • De stroomlijning van het overheidsapparaat en het terugdringen van de kosten hiervan dienen gepaard te gaan met het afstoten c.q. commercialiseren van bepaalde overheidstaken, het verzelfstandigen c.q. privatiseren van de niet-strategische staatsbedrijven en het afstoten van het overheidsaandeel in de verschillende parastatale ondernemingen.
 • Het proces van liberalisatie van de handel en het financiele verkeer dient verder te worden uitgebouwd en de transparantie in het economisch verkeer dient drastisch te worden vergroot.
 • Het vergunningenbeleid dient volledig geautomatiseerd en vereenvoudigd te worden en afgestoten te worden naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
 • Het prijsbeleid van goederen en diensten dient in beginsel overgelaten te worden aan het marktmechanisme ,waarbij slechts in uitzonderlijke gevallen interventie voor wat betreft een aantal strategische goederen, o.a. basis levensbehoeften gepleegd kan worden.
 • Het handelsbeleid moet gericht zijn op het vergroten van de netto verdiencapaciteit van de Surinaamse economie, m.a.w. het stimuleren van de lokale productie gericht op vervanging van importen en het exporteren van lokaal gefabriceerde producten.
 • Faciliteiten zullen in het leven geroepen worden om de bereikbaarheid van handelsinformatie, exportfondsen, markten, productgebonden kwaliteitsnormen, enz. voor de lokale ondernemers te vergroten.
 • Handelsagentschappen moeten worden opgezet in verschillende regio’s in de wereld,die op commerciële wijze het Surinaamse product moeten promoten en investeerders moeten aantrekken.
 • Het industriebeleid dient erop gericht te zijn om de lokale grondstoffen en agroprodukten verder te verwerken tot halffabrikaten en eindprodukten die hun weg kunnen vinden naar de regionale en internationale markten.
 • Het opzetten van lokale grondstoffen verwerkende bedrijven in de districten Commewijne, Saramacca, Nickerie, Para, Coronie, Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo zal gestimuleerd worden waarbij deze bedrijven in aanmerking moeten kunnen komen voor bijzondere investeringsvoordelen en faciliteiten. Hetzelfde geldt voor het opzetten van agro- en visserij industrieën gericht op de verwerking van produkten uit deze sektoren.
 • De mogelijkheden voor het opzetten van vrijhandelszones en industrieparken in de direkte nabijheid van de luchthaven Zanderij, de haven (district Commewijne), Nickerie en Albina waar het internationale en lokale bedrijfsleven economische activiteiten kan ontplooien zullen worden nagegaan op basis van feasibility studies en worden uitgevoerd.
 • Een grootscheepse promotiecampagne voor het investeren in Suriname regionaal en internationaal moet worden ingezet.

De produktie sektor

De nationale productie is een basisvoorwaarde voor economische stabiliteit en groei. Om ontwikkeling tot stand te brengen dient de Staat te zorgen voor goede productievoorwaarden en mogelijkheden voor nationale en internationale investeerders en eigen inspanningen. De ons ter dienste staande mogelijkheden zijn de aanwezige menselijke en natuurlijke hulpbronnen.

 • Een strategisch beleidsplan zal worden opgesteld voor het substantieel vergroten van de productie uit de sectoren: mijnbouw, bosbouw, landbouw, veeteelt, visserij, energie, toerisme, industrie en huisnijverheid.
  Aandacht zal daarbij dienen te worden gegeven aan de verbetering van de efficiency, rehabilitatie en uitbreiding van de benodigde infrastructuur, een constante inputsvoorziening en scholing.
 • De voor een optimale produktie in onze rijstbouwsector belangerijke infrastrukturele werken w.o. de waterbeheersing, dienen in goede conditie te worden gebracht en op adekwate wijze worden onderhouden.
 • Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe rijstrassen zal gegarandeerd worden door het reserveren van speciale fondsen daartoe.
 • Ter vergroting van de inkomsten uit de rijstbouw zal het landbouwareaal substantieel worden uitgebreid in de distrikten Nickerie en Coronie.
 • Ten onrechte wordt de opkoopprijs van natte padie thans voornamelijk op basis van de hoogte van de wereldmarktprijs vastgesteld. Het overgrote deel van de produktie wordt echter op de lokale markt afgezet waar de verkoopprijzen veel hoger zijn. Ter garandering van een redelijke opkoopprijs zullen in het distrikt Nickerie in de Europolder, de Nannipolder en de Henarpolder daarom drogers en opslagsilo’s worden opgezet en middels het hanteren van redelijke en realistische opkoopprijzen een beter bestaan aan de midden en kleine landbouwers worden gegarandeerd.
 • Produktschappen voor de Rijstbouw en de Tuinbouw zullen worden ingesteld. Bij het tot stand brengen van deze productschappen zal de participatie van de ondernemers, landbouwers en andere stakeholders in de sectoren een randvoorwaarde zijn. De productschappen zullen als zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) opereren.
 • Naast de traditionele visserij in onze visrijke wateren zullen nieuwe mogelijkheden voor de visserijsektor worden gecreeerd door de bevordering van de aquacultuur of kunstmatige visteelt.
 • De mogelijkheden voor het opzetten van een verwerkingsindustrie voor visserijproducten, met name voor de zgn. bycatch zal worden nagegaan en worden bevorderd.
 • Een evaluatiestudie van onze bosbouw en houtsector dient te worden uitgevoerd. Hierbij dient ook te worden nagegaan wat het resultaat is geweest van alle tot nu toe verleende concessies, hoe er invulling is gegeven aan de concessievoorwaarden en of de gestelde voorwaarden nog voldoen in onze tijd.
 • In overeenstemming met de milieunormen dient een bosbouw ontwikkelingsplan te worden opgesteld, welke gebaseerd is op duurzame expoitatie van onze bossen.
 • De rehabilitatie van de oliepalmsector dient met grote voortvarendheid te geschieden.
 • De toerismesector als deviezenverdiener zal krachtig worden gestimuleerd. De uitbreiding en verbetering van recreatieoorden, alsook de verbetering van de dienstverlening en de infrastruktuur in deze sector is hiertoe een voorwaarde.
 • Een attractief regiem van incentives voor zowel lokale- als buitenlandse investeerders zal de investeringen in de produktiesektoren moeten doen toenemen.
 • Speciale faciliteiten en trainingen zullen beschikbaar worden gesteld voor de “small medium bussines” sector. Ook zal assistentie worden verleend bij het zoeken naar afzetmarkten voor produkten uit deze sektor.
 • Aan landeigenaren die hun grond in produktie brengen zullen belastingsvoordelen worden gegeven.
 • Belastingvoordelen zulen worden geboden aan bedrijven die investering in upgrading van hun personeel middels trainingen en bijscholing.
 • De government take op de dieselprijs voor de rijstsector zal gefaseerd worden afgeschaft.

Ons grondbeleid

 • Het grondbeleid dient drastisch te worden gewijzigd in een systeem, waarbij grond niet zonder meer alleen wordt uitgegeven op basis van een voornemen en zonder tegenprestatie. Een ieder die op basis van een realistisch bedrijfsplan grond aanvraagt en kan aantonen dat hij over de nodige investeringsmogelijkheden beschikt, zal deze grond moeten kunnen kopen.
 • Aan een ieder die beschikt over een huurperceel moet de mogelijkheid worden geboden deze te kopen en een eigendomstitel te verkrijgen. Dit zal niet alleen een belangerijke invloed hebben op de vermogensvorming, maar zal ook substantiele inkomsten voor de Staat opleveren,welke in een speciale fonds zullen worden gestort en gebruikt zullen worden voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen in de sektoren: produktie, werkgelegenheid en productie infrastructuur.

Groen politiek

De status van Suriname als een van de groenste land ter wereld moet behouden blijven. Het gaat hierbij tevens om behoud van ons natuurlijk kapitaal en het bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling. De menselijke activiteiten in het Surinaamse regenwoud zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. De versnelde ontwikkeling die Suriname doormaakt gaat gepaard met de nodige risico’s die onze kritieke ecosystemen kunnen bedreigen. Het zijn juist deze ecosystemen die bijdragen aan het welzijn van mensen. Het beleid gericht op voorkoming van kwikvervuiling en het kappen van onze mangrovebossen zal worden aangescherpt.

Sociaal beleid

Welvaart betekent nog geen welzijn.
Sociale doelstellingen dienen derhalve integraal en in samenhang met de economische doelstellingen te worden bekeken.

 • Bestrijding van armoede is daarom een van onze centrale doelstellingen.
 • Het sociaal en economisch beleid zal geintegreerd worden uitgevoerd voor een doeltreffend beleid t.a.v.:
  • Een inkomenspolitiek gericht op herstel van de koopkracht van met name de lagere inkomensgroepen;
  • Het creëren van werkgelegenheid in de productiesectoren.
 • Ten behoeve van de meest achtergestelde (inkomens-)groepen die niet zelf in hun basisbehoeften kunnen voorzien zullen speciale voorzieningen worden getroffen waarbij een vorm van subject-subsidie wordt nagestreefd.
  Speciale aandachtsgroepen zijn hierbij de werkeloze jongeren, mensen met een beperking, ouderloze gezinnen en bejaarden.
 • Een speciale Raad en Fonds voor seniorenburgers en mensen met een beperking zal in het leven worden geroepen.
 • De kinderbijslag zal worden verhoogd naar een aanvaardbaar niveau in relatie tot de draagkracht van de overheids financiën.
 • Het huisvestingsprobleem is een van de knellende vraagstukken van ons land. De tot nu toe gevolgde methode van volkswoningbouw heeft geen groot succes gehad, aangezien de Staat niet in staat is gebleken zulke grote programma’s te kunnen en laten financieren, terwijl slechts een klein aantal mensen kunnen worden geholpen. De vraag naar woningen neemt echter steeds meer toe.
  Andere, effectievere methoden om het huisvestingsvraagstuk op te lossen zullen worden geintroduceerd.
  Het verstrekken van een stuk perceel met eigendomstitel voor het zelf bouwen van woningen en het beschikbaar stellen van financieringsmodaliteiten via de particuliere banken, gekoppeld aan een goed sociaal en technisch begeleidingssysteem is bijvoorbeeld veel effectiever.
 • De kwestie van de wettelijke gelijkstelling van wettige en natuurlijke kinderen geniet grote prioriteit en zullen de terzake dienende wetgevingen terstond worden voorbereid.
 • Door de veranderde sociale omstandigheden is er een grote behoefte aan huisvestings- of opvangfaciliteiten voor bejaarden en bepaalde sociale groepen ontstaan. Adequate voorzieningen ten behoeve van deze groepen zullen worden gecreërt.
 • Voor mensen met een beperking dienen ruimere voorzieningen voor opvang en revalidatie te worden gecreeerd.
 • Wetgeving gericht op de toegankeijkheid van openbare voorzieningen en gebouwen voor gehandicapten zal terstond tot stand worden gebracht.
 • Vele woonwijken,- buurten, e.d. ontberen de noodzakelijke sociale en recreatie voorzieningen.
  Voor een goede leefbaarheid en een gezond, sociaal milieu zijn
  deze voorzieningen echter onontbeerlijk.
  Een “leefbaarheidsverbeteringsplan” voor zowel stad, platteland en het binnenland, dat voorziet in het scheppen van een leefbaar woonmilieu met voldoende groenvoorzieningen, speelterreinen, verlichting, scholen, nutsvoorzieningen, enz. zal worden opgesteld en geïmplementeerd.

Gender beleid

 • Om een gelijkwaardige basis te creeren waarbij vrouwen evenals mannen in alle maatschappelijke, bestuurlijke, politieke en andere posities kunnen participeren, dienen niet alleen de nodige condities daartoe te worden geschapen maar ook de relevante wetgeving tot stand te worden gebracht.
 • Het reserveren van een vastgestelde minimum percentage van alle openbare en particuliere functies voor vrouwen, draagt de voorkeur.

Gezondheidszorg

Een goede gezondheidszorg is een basisbehoefte waarbij beschikhaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid belangerijke randvoorwaarden zijn.

 • De preventieve gezondheidszorg en een effectievere bestrijding van vooral heersende ziekten met een epidemisch karakter zal meer aandacht krijgen.
  In het bijzonder moge worden genoemd: dengue, malaria, griep epidemieën, bilharzia, gele koorts en andere ziekten.
 • Een intensief programma, gericht op voorlichting en bestrijding van het DRUGSGEBRUIK in samenwerking met particuliere organisaties en instituten zal worden uitgevoerd. Dit programma zal vooral worden gericht op de jongeren.
 • De gezondheidszorg in ons binnenland is problematisch omdat vooral het geschoold kader vaak niet bereid is zich daar te vestigen.
  Stimulering van pas afgestudeerde medici om voor een bepaalde periode in het binnenland te werken door een aangepaste beloning en goede voorzieningen dient plaats te vinden.
  Ook zullen gezondheidswerkers worden opgeleid die op adequate wijze geneeskundige zorg kunnen verlenen in de districten en het binnenland.
 • Een ieder dient te kunnen beschikken over betaalbare medicamenten van goede kwaliteit .
  De binnenlandse productie van kwalitatief goede medicijnen zal worden verbeterd, eventueel door buitenlandse investeerders hiervoor te interesseren.
 • De opvang en zorg van psychisch gestoorde patienten dient drastisch te worden verbeterd.Terwijl ook de wettelijke regelingen ter bescherming van deze groep dienen te worden aangepast.
  De zgn. zwervers of daklozen worden ook tot deze categorie gerekend.
 • Strenge wetgeving en hogere, effectieve boetes voor milieuvervuilers zullen tot stand worden gebracht.
  Het illegaal storten van afval in het milieu dient als een misdrijf te worden aangemerkt met dienovereenkomstige strafnormen.
  De vele illegale vuilhopen in woongebieden vormen een grote bedreiging voor de volksgezondheid.
  Een speciale Milieu Autoriteit zal worden belast met de inspectie, controle en bestraffen van milieuverontreiniging.
  Aan deze instantie dienen wettelijke bevoegdheden te worden verleend om effectief op te treden (waaronder het opleggen van boetes).
 • Een zelfstandige instituut voor het keuren van levensmiddelen en waren zal in het leven worden geroepen.
  Dit instituut zal zowel preventief te werk gaan alsook als officiele keuringsinstantie opereren.

Onderwijs

In Suriname is het onderwijs een krachtige integratie-bevorderende mechanisme geweest en is dat nog steeds.
Mede om deze reden dient de toegangkelijkheid tot het onderwijs voor een ieder geoptimaliseerd te worden.

 • De onderwijsinstellingen op alle niveaus zullen in voldoende mate worden voorzien van leermiddelen en andere faciliteiten.
 • Ook zal het beschikbare onderwijskader effectief worden ingezet terwijl ter waarborging van de kwaliteit de relevante ondersteunende diensten adekwater zullen worden uitgerust en versterkt.
 • Nieuwe studierichtingen die inspelen op de behoeften in de maatschappij zullen geintroduceerd worden op de vakscholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen.
 • De faciliteiten voor de huisvesting van studenten, met name uit de districten en het binnenland, zullen uitgebreid en verbeterd worden.
 • In samenwerking met relevante groepen zullen de mogelijkheden voor studiefinanciering verder worden uitgebreid.
 • De onderwijsfaciliteiten in het binnenland en districten zullen verbetert worden zowel voor wat betreft de schoolgebouwen als de leermiddelen.
  M.n. distriktskinderen die middelbaar onderwijs moeten volgen, zullen in mindere mate op Paramaribo aangewezen moeten zijn.
 • De faciliteiten voor leerkrachten die in het binnenland worden ingezet dienen te worden verbeterd terwijl ook de salarissen en andere voorzieningen zullen worden aangepast aan de grotere offers die door deze onderwijsgevenden moeten worden opgebracht.
 • Opleidingsfaciliteiten voor de landbouw en voor klein-nijverheidsberoepen zullen in de districten worden gecreërd.
 • Het probleem van voldoende en geschikte docenten en daarmede de kwaliteit van het hoger- en universitair onderwijs dient krachtig te worden aangepakt.
 • De curricula van alle onderwijs richtingen en -niveau’s zullen aan een evaluatie worden onderworpen waarbij dient te worden nagegaan in hoeverre deze aansluiten op de eisen en behoeften van de beroepspraktijk alsmede de recente ontwikkelingen op wetenschappelijk en technologisch gebied.
 • Bij- en nascholings activiteiten zullen waarnodig ontplooit worden om leerkrachten in staat te stellen hun onderwijstaken zo goed mogelijk uit te voeren.
 • Het computeronderwijs zal op alle scholen worden ingevoerd.
 • De peperdure en corruptiegevoelige Naschoolse Opvang (NSO) heeft geen substantiële verlichting gebracht en fundamentele bijdrage geleverd aan de verhoging van het slagingspercentage op scholen en dient te worden onderworpen aan een betere toezicht gericht op pedagogische doelstellingen.

Cultuur

Cultuur is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van een gezonde samenleving.Het cultuurbeleid dient te zijn gebaseerd op onze rijke culturele segmentatie.

 • Het cultuurbeleid zal erop gericht zijn ons cultureel erfgoed te lokaliseren, te inventariseren, te restaureren en te conserveren voor de toekomst.
  Daarnaast dienen de noodzakelijke voorwaarden tot stand te worden gebracht voor integratie van alle bevolkingsgroepen en onze natievorming.
 • Een beheersinstantie zal worden opgezet om inhoud en vorm te geven aan de instandhouding van ons cultureel erfgoed.

Sport beleid

Voor een evenwichtige ontwikkeling van de samenleving, een gezonde bevolking en een harmonische ontwikkeling van het individu, is sportbeoefening een belangerijke middel.

 • Stimulering van de sportbeoefening zowel binnen als buiten schoolverband dient krachtig ter hand genomen te worden in stad, districten en het binnenland.
 • De professionele beoefening van bepaalde sporten zal verder worden gestimuleerd. Dit met name voor wat betreft de voetbalsport.
 • Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de organisatie van sportactiviteiten voor bejaarden en mensen met een beperking.
 • De beoefening van sporten door vrouwen zal ook krachtig worden gestimuleert.
 • De bestaande sportaccommodaties die in slechte en verwaarloosde toestand verkeren, zullen worden gerenoveerd en/of verbeterd.
 • Een programma voor de bouw en/of aanleg van sportvoorzieningen en accommodaties in diverse districten en woonplaatsen alsook het binnenland zal worden opgesteld en geïmplementeerd.

Jongeren beleid

De belangrijkste doelstellingen van het jeugdbeleid zijn het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en de bevordering van maatschappelijke zelfstandigheid.

Daarnaast heeft ieder kind recht op een veilige, evenwichtige en stimulerende opvoedingscontext. Het beleid zal gericht zijn op het opschuiven van individueel recht op jeugdzorg naar de plicht tot opvoeden voor ouders en samenleving. Zo moet er méér aandacht komen voor veilig en evenwichtig opgroeien in de directe omgeving van kinderen: in het gezin, de buurt, de school, de opvang en vrijetijdsvoorzieningen.

 • De opvang en begeleiding van verwaarloosde jongeren zal verbeterd worden en landelijk worden aangepakt.
  Programma’s zullen hiertoe worden ontwikkeld.
 • De rechtspositie van de werkende jongeren zal wettelijk worden geregeld.
 • In het leven te roepen Centra voor Jeugd en Gezin en zorg- en adviesteams op school spelen een belangrijke rol in de ondersteuning bij de opvoeding, maar ook bij de inzet van gespecialiseerde hulp.
 • In sommige gevallen waar het nodig is om het kind te beschermen tegen zijn omgeving, zal de opvoeding (tijdelijk) moeten kunnen worden ‘overgenomen’.

Werkgelegenheid en arbeidproduktiviteit

De huidige arbeidsmarkt geeft weinig of geen incentieven aan arbeiders om productie en productiviteit te verhogen en om de bedrijfsorganisatie te stroomlijnen.
De prijs van de factor arbeid komt op deze markt tot stand en bepaald sterk de concurrentiepositie van onze producten op de binnen-en buitenlandse markt.

 • Zowel een extreme daling van de reële lonen als een schoksgewijze opwaartse beweging is in dit kader ongewenst.
  Een loonbeleid zal worden uitgestippeld dat stabiliteit van het loonniveau dient te bewerkstelligen.
 • Gestreefd zal worden naar de creatie van minimaal 5000 nieuwe banen voor de komende 5 jaren.
 • De wettelijke regelingen inzake het stakingsrecht dienen te worden aangepast.
 • Een arbeidsbank zal in het leven worden geroepen.
 • Werkgelegenheidsprojecten dienen te worden geïnitialiseerd in samenwerking met de particuliere sector voor met name jonge schoolverlaters, gehandicapten, gepensioneerden, vrouwen en binnenlandbewoners.
 • De mogelijkheden voor vakscholing in de beroepen waar een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat, zullen worden verruimd.
 • Om een halt toe te roepen aan het wegtrekken van hoger kader dienen effectieve maatregelen te worden genomen, o.a. ten aanzien van de beloning en statusaspekten.
 • In de distrikten waar de bevolking afhankelijk is van mono landbouwcultures of van slechts een bepaalde type van mijnbouwproduktie zullen programma’s worden ontwikkeld die gericht zijn op de bevordering van de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven. Opleidings- en adviescentra’s voor beginnende, kleine ondernemers en speciale kredietfaciliteiten voor deze groep zullen hiertoe tot stand worden gebracht.

Buitenlands beleid

Om gestelde ontwikkelingsdoelstellingen te behalen is het belangerijk dat allianties met buitenlandse mogendheden plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid en zonder aantasting van onze souvereiniteit.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken levert al jaren nauwelijks een significante bijdrage aan het ontwikkelingsproces van ons land, terwijl het een van de meest valutaverslindende overheidsorganen is.
Op het stuk van de diplomatie is het beschikbaar kader daarnevens grotendeels weinig gekwalificeerd.

 • De buitenlandse politiek zal in het directe verlengde van het financieel-economische beleid van het land moeten opereren en alszodanig integraal onderdeel moeten vormen van de ontwikkelingspolitiek van ons land.
 • De buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen zullen in het kader van het uitgestippelde financieel-economisch beleid moeten opereren met het doel investeringen in- en de handel met Suriname te vergroten.
 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal voor wat betreft haar huidige structuur, taakstelling en organisatie worden gereorganiseert en een andere naam krijgen: “Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Handelsbetrekkingen.
 • Een nieuwe lichting van gekwalificeerde diplomaten en handelsattache’s zal wordt aangetrokken en getraind.
 • Het buitenlandse beleid zal gericht zijn op het stelselmatig ontwikkelen en uitbreiden van de relaties met andere mogendheden ter voorkoming van een te sterke afhankelijkheid van de traditionele buitenlandse partners.
 • Een actieve betrokkenheid van het Surinaams bedrijfsleven bij het buitenlands beleid wordt voorgestaan. Hiertoe zal een permanente overlegorgaan in het leven worden geroepen.
 • Gelet op de wereldwijde veranderingen op het gebied van economische integratie, globalisering, enz. zal het accent in het buitenlandse beleid sterk dienen te liggen op het uitbreiden en consolideren van multilaterale relaties.
 • Een evaluatie en studie naar de negatieve gevolgen van onze lidmaatschap in het Caricom zal worden uitgevoerd op basis waarvan een gerichter beleid ten aanzien van onze rol daarin kan worden uitgestippeld.
 • De samenwerking met multilaterale organisaties zoals de O.A.S., de Europese Unie (E.U.), BRICS e.a. zal worden geïntensiveerd en uitgebreid.
 • De betrekkingen met Nederland zijn door het recente beleid een bron van spanningen, onvriendelijkheid en conflicten, met negatieve effecten op de internationale positie van ons land.
  Van belang is hierbij te beseffen dat een groot aantal personen van Surinaamse origine in Nederland woont en nog steeds sterke familie banden heeft met Suriname.
  Een drastische verbetering van de bilaterale relaties verdient hoge prioriteit.
 • Een gezond realisme op basis van goede en zakelijke verhoudingen tussen beide landen zal gestimuleerd worden om de relatie weer gezond en vruchtbaar te maken.
 • Een relatie dat gebaseerd is op zakelijkheid, wederzijds respect en -voordeel, en gelijkwaardigheid, geniet de voorkeur.
 • Het diplomatiek beleid zal zijn gericht op het stimuleren van de constructieve betrokkenheid en de rol van Surinamers in de diaspora bij de verdere opbouw van ons land, waarbij hun bijdrage niet in verplicht terugkeer zou moten leiden.

Infrastructuur en ontwikkeling

Bij de prioriteitsstelling voor de uitbreiding en de rehabilitatie van onze infrastructuur wordt uitgegaan van het gegeven dat een goede infrastructuur een basisvoorwaarde oftewel de drager is voor productie en ontwikkeling.

 • Grote prioriteit zal worden gegeven aan de produktie infrastructuur in de agrarische-, de mijnbouw-, en de bosbouwgebieden.
  Daarnaast genieten infrastructurele werken die een belangrijke ontsluitingsfunctie hebben naar scholen woonconcentraties, enz. in stad en distrikten prioriteit.
 • Een gefaseerde aanpak voor de rehabilitatie van de totale wegen infrastructuur zal plaatsvinden en wel als volgt:
  • het in acceptabele staat brengen van 60% van de primaire infrastructuur binnen 5 jaar;
  • het in acceptabele staat brengen van alle primaire infrastructuur binnen 10 jaren;
  • het in acceptabele staat brengen van 60% van de secundaire infrastructuur en tertiaire infrastructuur binnen 5 jaar;
  • het in acceptabele staat brengen van alle secundaire en tertiaire infrastructuur binnen 10 jaar.
 • Een goede ontwatering van alle inundatiegebieden in Paramaribo en de distrikten, zal plaatsvinden.
  Aandacht dient hierbij niet alleen te worden gegeven aan nieuwe ontwateringswerken maar vooral aan goed en regelmatig onderhoud van kanalen, loostrenzen, enz., maar ook aan goed functionerende kunstwerken, zoals gemalen, sluizen, duikerconstructies, enz.
 • Met betrekking tot de bruggen over kleine kanalen, trenzen, e.d. zal gefaseerd worden overgegaan tot de vervanging van alle houten bruggen door onderhoudsvrije, betonnen constructies die niet alleen minder onderhoudskosten vergen,maar een veel langere levensduur hebben,veiliger zijn en beter bestand zijn tegen het zwaar verkeer.
 • Ten behoeve van een duurzaam en efficiënt beheer en onderhoud van de infrastructuur zullen andere beheersvormen worden geïntroduceerd die gebaseerd zullen zijn op het principe van “de gebruiker betaald”; dit naar analogie van de Wegenautoriteit.
  Op basis van de aanbevelingen van de laatste Masterplanstudie voor de ontwatering van Paramaribo, zal een flexibele beheersstructuur voor alle wateren worden ingesteld, de zgn.”Waterautoriteit”.
 • De wijze waarop gebruikers omgaan met de infrastructuur resulteert in een versnelde achteruitgang van deze voorzieningen.Met name het zgn.zwaar verkeer is hiervoor verantwoordelijk aangezien het zich niet houdt aan de voorgeschreven aslasten.
  Ook het dumpen van vuil langs wegen en in trenzen, waardoor de ontwatering wordt verslechterd is een voorbeeld van verkeerd gebruik van de infrastructuur. Het toezicht op het gebruik van de infrastruktuur zal worden geïntensiveerd en de nodige faciliteiten hiervoor zullen worden gecreërd
 • De bestaande Wet en Regelgeving zal derhalve op zodanige wijze worden aangepast dat effektief kan worden opgetreden door het treffen van strenge sanctiemaatregelen.De controle, het toezicht en de uitvoering zal worden gedelegeerd aan de beheersinstanties, de Wegenautoriteit en de in het leven te roepen Waterautoriteit.
 • Bij het rehabiliteren van infrastructuur zal niet alleen vanuit technisch oogpunt de prioriteitstelling worden bepaald, maar ook vanuit economische en sociaal-maatschappelijke overwegingen.
  Voorts zal grote aandacht worden gegeven aan de veiligheid van de kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, (brom)fietsers, kinderen en ouderen.
 • Gewerkt zal worden aan het oplossen van de knelpunten in de doorstroming van het verkeer tijdens de spitsuren en aan het parkeerprobleem in de binnenstad van Paramaribo en op de uitvalswegen.
 • Met het oog op de snelle toename van het wegverkeer zullen ruimtelijke reserveringen worden gepleegd voor een aantal nieuwe wegen gecombineerd met open en of gesloten watergangen en om het nemen van een aantal maatregelen.In dit kader gaat het o.a. om:
  • Het doortrekken van de ringweg
  • Verbreding van de 2e rijweg
  • Weg langs de sluiskreek
  • Aanleg van de 3e rijweg tussen het Saramacca kanaal en verlengde Sluiskreek (Ringweg)
  • Meer adekwate verkeersaders om het centrum (2e primaire netwerk)
  • Aanleg van de verbinding tussen de Duisburglaan en de Nw.Weergevondenweg incl. een nieuwe brug over het Saramacca kanaal
  • Aanleg van een weg tussen de Indira Gandhiweg en de Highway en het verlengen van de Vierkinderenweg in oostelijke richting
  • Aanleg van de Verlengde Vierkinderenweg tussen Highway en de Sir Winston Churchillweg
  • Betaald parkeren invoeren in de binnenstad
  • Herinrichting van diverse wegen
  • Sanering bepaalde aktiviteiten in de binnenstad w.o. de gedeeltelijke verplaatsing van Centrale Markt
  • Betere afstemming van verkeerslichten op elkaar
 • In het kader van de effecten van de zeespiegelrijzing zullen kwetsbaarheids onderzoeken worden uitgevoerd. De effecten van dit fenomeen mogen namelijk niet worden onderschat omdat deze gepaard gaan met veranderingen in de ecosystemen en daarmee de kans op toenemen van ziekten die de volksgezondheid ernstig kunnen bedreigen. Toenemende overstromingen vanuit de zee in laaggelegen- niet bedijkte gebieden. Maar ook in ingepolderde gebieden v.w. dijk- en dambreuken.
 • In het kader van de verbetering van de ontwatering zullen een aantal maatregelen worden getroffen waaronder:
  • Het bestemmen van het Saramaccakanaal als primaire watergang. Het peil van dit kanaal zal hiertoe met 40 cm worden verlaagd waardoor de helft van Paramaribo beter kan ontwateren.
  • Het behouden van zoveel mogelijk open lozingen
  • Het uitbreiden van het aantal lozingspunten op de surinamerivier of het Saramacca kanaal.
  • Het koppelen van de bestaande 35 ontwateringsgebieden met elkaar tot 13.
  • Het vervangen van de spuisluizen in de gebieden met weinig berging door gemalen.
  • Het aanleg van nieuwe hoofd en sundaire watergang over ca 33km in de hoofdstad.
  • Het aanleggen van een oost-west lopende dam ter afscherming tegen binnendringend moeraswater in het noordelijk deel van Paramaribo.
  • Het op gang brengen van een grootscheepse onderhoudsprogramma voor het ca 1450 km lange open en gesloten rioleringsnetwerk dat behoorlijk is verzand door jarenlange achterstand. Het nodige materieel zal daartoe worden aangeschaft.
 • De verdere groei en ontwikkeling van het kustgebied voor stedelijke doeleinden dient te worden afgeraden. Hiertoe zal de nodige wetgeving worden voorbereid. Ook in de recentelijk uitgevoerde Masterplanstudie voor Groot Paramaribo wordt dit ook ten strengste aangeraden. Een meer gewenste ontwikkelingsrichting van de stedelijke uitbreiding in het gebied tussen de Kwattaweg en het Saramaccakanaal (het Leidingen gebied) zal worden gestimuleert.
 • De ruimtelijke ontwikkeling van Groot-Paramaribo verloopt momenteel weinig gecoordineerd.Een duidelijk beleid met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening zal worden ontwikkeld en op basis daarvan dienen structuur en bestemmingsplannen te worden opgesteld. Parallel hieraan dienen deelplannen te worden opgesteld, zoals: verkeers-en vervoersplannen; recreatieplannen; ontwateringsplannen, enz.
  Regionaal zullen streekplannen worden opgesteld, met name voor de rurale gebieden. Een multidepartementale commissie zal met de implementatie worden belast.
 • Op diverse plaatsen aan de rivieroevers en zeekusten van Suriname is er sprake van oeverafslag door erosie vanwege het vernietigen van de mangrove begroeiing. Een wetgeving om dit euvel een halt toe te roepen zal terstond tot stand worden gebracht.
 • De verzelfstandiging van de vuilophaaldienst dient te worden geimplementeerd.
 • Met betrekking tot de huisvesting van overheidsdiensten en organen zal worden gestreefd naar sanering van het overheidsbezit aan gebouwen. Uit de opbrengsten verkregen uit de verkoop van de niet noodzakelijke gebouwen en faciliteiten zullen de overige gebouwen worden gereconditioneerd en geschikt gemaakt.
 • Het onderhoud- en beheerssysteem van de overheidsgebouwen zal worden gewijzigd in een bedrijfmatig model; gewerkt zal worden aan het opzetten van een vastgoedorganisatie.
 • Het klein onderhoud van gebouwen zal geheel worden geprivatiseerd vanwege efficiencyverbetering en kostenverlaging.

Water

 • Ieder burger in het land, woonachtig in stad, distrikten of het binnenland dient over voldoende en kwalitatief goed drinkwater te kunnen beschikken welke betaalbaar dient te zijn.
 • Een onmiddelijke halt dient te worden toegeroepen aan de ernstige vervuiling van de rivieren, kanalen en trenzen door industriële bedrijven en vooral door de activiteiten van de goudindustrie, die grote hoeveelheden kwik lozen in de watersystemen en zodoende een ernstige bedreiging vormen voor de woongemeenschappen, die dit als drinkwater gebruiken en voor de visstand.

Energie voorziening

 • Een ieder moet kunnen beschikken over betaalbare elektriciteits voorzieningen. Dit geldt in het bijzonder voor de woongebieden in de districten en het binnenland.
 • Om op middellange termijn de continuiteit van de stroomvoorziening te garanderen en rekening houdende met de toename van de behoefte, zowel voor huishoudens, de industrie, e.d. zal het energiebeleid hierop dienen te worden afgestemd.
 • De meerjarenplanning van de energieproduktie dient te worden gekoppeld aan de behoefte op basis van de toename van het aantal huishoudens en de behoeften van de industrie- en andere sectoren, waaronder de horeca en hotelsector.
 • De mogelijkheden voor de grootschalige introductie en toepassing van zonneenergie voor energieopwekking in ons land zullen worden nagegaan en geimplementeert. Dit men name voor de woongebieden in het binnenland en afgelegen woonconcentraties in de kustvlakte. Een speciaal in het leven te roepen instituut voor het verrichten van onderzoek naar de toepassing van energievriendelijke systemen en het propageren en adviseren ten aanzien van het gebruik daarvan zal in het leven worden geroepen.
 • Suriname dient volledig zelfvoorzienend te zijn bij de dekking van haar energie behoefte.
  Gewerkt zal worden aan de opvoering van de energieproductie door Staatsolie N.V. en het op gedegen wijze nagaan van de mogelijkheden voor de uitvoering van hydro-energie projecten voor een rendabele opwekking van energie.

Telcommunicatie beleid

 • Het telecommunicatiebeleid zal zijn gericht op het realiseren van telecommunicatie voorzieningen voor alle woongemeenschappen en economische ontwikkelingsgebieden in Suriname.
 • Uitbreiding van de mogelijkheden voor aansluiting op het internet in de distrikten en het binnenland. Gestreefd wordt naar minimaal 100 000 aansluitingen in de komende 5 jaren.

Transport beleid

De kosten van lucht-en watertransport dienen drastisch te worden teruggebracht. In dit kader wordt de zgn. “open sky policy” voorgestaan waardoor het effect van prijsverlaging en kwaliteitsverbetering wordt gestimuleerd.

Het beschikken over goed watertransport is van essentieel belang voor de produktie-ontwikkeling van ons land, met name voor de export van onze producten tegen redelijke transportkosten.
Daarnaast zijn diverse woongebieden in ons land nog aangewezen op watertransport.
Het is van belang dat dit transport veilig en regelmatig plaatsvindt tegen betaalbare kosten.

 • De SMS als staatsbedrijf heeft niet de voorwaarden om efficiënt en kostendekkend te opereren en zal daarom worden geprivatiseert.
 • Ter bevordering van de afzet van aan bederf onderhevige producten dienen de koelfaciliteiten te Zanderij ten spoedigste te worden uitgebreid.
 • Gewerkt zal worden aan de rehabilitatie van de vliegvelden in de moeilijk toegankelijke gebieden in het binnenland.
 • Suriname zal zich aandienen als een transitohaven voor het luchttransport tussen Brazilie en het Carabischgebied. Dit zal tevens leiden tot een toename van de werkgelegenheid op de luchthaven en bij toeleveringsbedrijven.
 • Een nationaal openbaar vervoersplan zal worden opgesteld voor het wegtransport van personen. In dit plan zal worden voorzien in betrouwbaar, veilig en betaalbaar vervoer, met name voor de minst draagkrachtigen en schoolkinderen. Tevens zal de ordening van deze sector worden aangepakt.

Toerisme beleid

 • Een krachtige stimulering van het toerisme is de beste overlevingsstrategie voor ons land dat het nu moet hebben van grondstoffen. Die lopen straks af en daarmee de belangrijkste inkomstenbron.
 • de liberalisering van het vliegverkeer naar Suriname en de uitbreiding van het aantal maatschappijen kan een belangrijke stimulans voor het toerisme naar Suriname zijn, welke zeker tot een daling van de ticketprijzen zal leiden en de belangstelling voor ons land alleen maar zal doen toenemen.
 • Probleem voor een snelle ontwikkeling van het toerisme zijn de vliegverbindingen, nationaal zowel als internationaal. Het streven zal daarom zijn gericht op het uitbreiden van het aantal in ons land opererende vliegmaatschappijen.
 • Stimulering van het ecotoerisme zal krachtig worden aangepakt.
  Hierbij zal worden uitgegan van een geconcentreerde ontwikkeling van toeristische gebieden, markten en producten, die planmatig, gecontroleerd en kleinschalig wordt uitgevoerd.
 • Het beleid zal zijn gericht op kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van toeristische producten en diensten en gebaseerd zijn op bescherming en instandhouding van primaire attracties van Suriname (natuur, cultuur en erfgoed).
 • Aandacht zal worden besteed aan de veiligheid van toeristen door voorlichting over infectieziekten en het beschikbaar zijn van snelle en efficiënte hulp ter plaatse bij ongelukken.

HET BINNENLAND,ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN VERTRAPPING VAN GRONDRECHTEN.

Het vraagstuk omtrent de rechten van Inheemsen en Marrons en de daarmee samenhangende vraagstukken zoals goudwinning, milieu, houtkap, etc. geniet internationaal veel belangstelling. Wettelijke regelingen omtrent deze onderwerpen dienen getroffen te worden.
Suriname is echter het enige land in het westelijke halfrond dat geen concrete of serieuze stappen heeft genomen om deze materie wettelijk te regelen.
De miskenning van de grondenrechten van de Marrons en Inheemsen door de overheid komt het meest tot uitdrukking bij het verlenen van concessies aan maatschappijen en personen buiten deze gemeenschappen om activiteiten uit te voeren in hun woon-en leefgebied, zonder enige vorm van hun betrokkenheid of inspraak.

Het Megafront wil:

 • Wettelijke erkenning van de grondenrechten van Inheemsen en Marrons. ;
 • Gewerkt zal worden aan de vermogensvorming bij deze groepen door het uitgeven van gronden in hun woongebieden onder de titel van huur- of eigendomsperceel.
 • Daadwerkelijke inspraak en betrokkenheid van deze gemeenschappen in alle activiteiten, die binnen hun woongebied worden uitgevoerd en alle aangelegenheden die op hun leefmilieu van invloed zijn.
 • Dat de overheid op korte termijn een proces op gang brengt om samen met de Inheemse en Marrongemeenschappen en andere relevante nationale instituten en/of organisaties een oplossing te bewerkstelligen voor de grondenrechten problematiek.
 • Scholing van personen in de goudsector in milieuvriendelijke goudwinningsmethoden en strenge controle van de overheid op de naleving van de milieuvoorschriften ter zake.
 • Het opstellen van een integraal ontwikkelingsplan voor het binnenland;
 • Vergroting van de binnenlandse toegevoegde waarde aan grondstoffen en producten door het bevorderen van de verwerking in het gebied zelf.
 • Versterking van het politieapparaat belast met de controle en veiligheid in het binnenland, met name in de goudzoekers gebieden.

ALS SPEERPUNTEN VOOR HET BINNENLANDS BELEID ZAL HET VOLGENDE GELDEN:

 1. Onderwijs
  1. Het scheppen van basisonderwijsvoorzieningen voor alle leefgemeenschappen in het binnenland w.o.: dorpsscholen , voldoende leermiddelen, schoolboeken en bibliotheken.
  2. Betere salariering en voorzieningen voor leerkrachten die gedetacheerd worden in het binnenland w.o. goede huisvesting, telefoonverbinding, internetfaciliteiten, enz.
  3. Vanwege de moeilijkere bereikbaarheid zal bij de distributie van schoolboeken en leermiddelen prioriteit worden toegekend aan het verre binnenland, waardoor deze bij de aanvang van het schooljaar beschikbaar kunnen zijn.
  4. Het creeren van vakopleidingen ten behoeve van speciale groepen in het binnenland, zoals: vrouwen en volwassenen, specifiek gericht op de mogelijkgheden van het binnenland, zoals: verbeterde landbouwtechnieken, handy crafts, vervaardigen van traditionele kleding, herstellen van buitenboord- en andere motoren, houtbewerkingstechniek enz.
 2. Economie en werkgelegenheid
  1. Het creeren van vakopleidingen en bieden van incentives aan kleine en startende lokale ondernemers in het binnenland die een bedrijfje willen beginnen waar lokale materialen en grondstoffen kunnen worden verwerkt tot eindproducten.
  2. Het bieden aan incentives aan ondernemers die bedrijven in het binnenland willen vestigen voor de exploitatie van grondstoffen en waarbij de verwerking tot half- en eindfabrikaten lokaal zal geschieden met zoveel mogelijk inzet van lokale werkkrachten.
  3. Een speciale overheidsdienst dient te worden belast met de zorg voor de stimulering en ontwikkeling van de werkgelegenheid in het binnenland . Deze dienst zal worden bemand door terzake deskundigen op het gebied van het ondernemingswezen en zal tevens assistentie kunnen bieden bij het opstellen van bedrijfsplannen voor kleine ondernemers. Tevens zal zij als adviesorgaan voorstellen uitwerken ten aanzien van de behoefte aan opleidingen en trainingen.
 3. Toerisme
  1. Het vastleggen van beschermde toeristische zones en gebieden waar geen aktiviteiten mogen plaatsvinden die schadelijk zijn voor de toeristische waarde van het gebied.
  2. Het in leven roepen van een speciale Autoriteit die belast zal zijn met het toezicht op de instandhouding van de toeristische waarden van het binnenland. Deze dienst zal beschikken over speciaal opgeleide inspekteurs met politionele bevoegdheden om waarnodig op te treden en boeten op te leggen aan personen en bedrijven die activiteiten uitvoeren in de beschermde toeristische gebieden welke schadelijk zijn voor het milieu.
  3. Een ontwikkelingsplan voor de uitbreidingen en promotie van het ecotoerisme waarbij alle stakeholders worden betrokken bij de totstandkoming hiervan.
 4. Wi gron na wi leti
  Conform onze wetgeving heeft elke surinamer recht op een stuk grond. De daadwerkelijke invulling daarvan dient daarom te worden aangevangen. Elke Surinamer die de leeftijd van minimaal 18 jaar oud is en getrouwd is, en indien hij/f zij nog geen eigen perceel bezit, in aanmerking te doen komen voor een bouwperceel van minimaal 250 m2. Deze percelen zullen in eigendom worden gegeven opdat zodoende elkeen in staat wordt gesteld vermogen op te bouwen.
 5. Gezondheidszorg en sociale opvang
  1. Opvangmogelijkheden voor speciale groepen hulpzoekenden uit het binnenland die in Paramaribo terecht moeten voor onderzoek en genezing, zoals: gehandicapten, zieken, enz.
  2. Het opzetten van centrale koelhuizen voor bewoners in de dorpen waar de stroomvoorziening niet gegarandeerd is, waar zij terecht kunnen voor het in bewaring geven van hun aan bederf onderhevige levensmiddelen, medicijnen, enz.
  3. Het beter outilleren van gezondheidsfaciliteiten in het binnenland waaronder: betere medische apparatuur, adekwate beschikking over medicijnen en goed opgeleide medisch personeel.
  4. Het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg o.a. door effectieve voorlichtingscampagnes en en doktersconsult binnen redelijke vaar-loopafstand in elk woongebied.
  5. Het creeren van goede ambulancediensten voor spoedvervoer van acute patienten naar de stad.
 6. Huisvesting
  Het opstellen van huisvestings en rehabilitatieplannen voor woningen in het binnenland welke dienen zijn geent op de traditionele bouwstijl, lokale materialen , duurzaamheid en betaalbaar dienen te zijn. Speciale huisvestingsadviseurs zullen hiertoe worden aangesteld
 7. Landbouw
  1. Het verzorgen van voorlichting en training aan bewoners van het binnenland op het gebied van groenten en vruchtenteelt, rijstbouw, veehouderij en kippenteelt, opdat zij zelf en dus op een betaalbare wijze goedkoper in hun voedsel kunnen voorzien.
  2. Het beschikbaar stellen van know how, landbouwwerktuigen en inputs voor het tot stand te brengen middelgrote land/ tuinbouwbedrijven.
  3. Het stimuleren van de plaatselijke verwerking van lokaal geteelde land- en tuinbouwprodukten tot eindprodukten die kunnen worden gebruikt voor eigen consumptie alsook voor distributie naar Paramaribo en andere distrikten.
 8. Communicatie en verbindingen
  Het verbeteren van de ontvangst van radio en tv signalen van de nationale zenders in de verre woongebieden. Dit in het kader van het verbreken van het isolement van de plaatselijke bevolkingen, kennisoverdracht en informatie verstrekking.
 9. Cultuur en traditie
  Het instellen van een orgaan waarin ook lokale deskundigen worden opgenomen die tot taak zal hebben het propageren, stimuleren en behoud van de Saramaccaanse/Aucaanse en inheemse cultuur.

Milieu en ontwikkeling

Het vormgeven aan een democratische samenleving waarin overheid en economie dienstbaar zijn aan het welzijn van de mens en de natuur is een belangerijk ontwikkelingsopdracht.

Dit betekent dat we de economische en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van natuur en leefmilieu op elkaar moeten afstemmen en integreren.
Effecten van economische groei dienen binnen de milieu normen te blijven en gericht te zijn op een leefmaar milieu.

 • Om de doelstelling van een duurzame samenleving en gezond milieu te bereiken moeten de gestelde internationale grenswaarden voor verzuring, vermesting, verdroging en verspreiding gehandhaafd worden. Reeds in het milieu aanwezige schadelijke stoffen dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.
 • Een krachtige aanpak wordt voorgestaan van de milieucriminaliteit op het stuk van de vervuiling.
 • Wettelijke regelingen dienen tot stand te worden gebracht voor de bescherming van de mangrovebegroeïng langs onze rivieroevers en zeekust.
 • Voor milieubelastende activiteiten in de Industrie-, de mijnbouw-, de landbouw- en de tuinbouwsector dienen speciale heffingen te worden geintroduceerd.
 • Deze heffingen zullen worden gerelateerd aan de mate van vervuiling (en of vergiftiging).
 • De wetgeving ter bescherming van ons milieu moet worden aangepast aan de hedendaagse normen en eisen.

Criminaliteitsbestrijding en preventie

 • De veiligheid dient verbeterd te worden. Dit houdt in dat het Korps Politie Suriname versterkt dient te worden met meer manschappen en dat de politie meer zichtbaar op straat moet zijn.
 • Agenten dienen ontlast te worden van teveel puur administratieve taken door het inzetten van burger administratief personeel op politieposten.
 • De afdelingen verkeersexamen, de Vreemdelingendienst en de Parketwacht dienen te worden geprivatiseert.
 • Onverantwoord rijgedrag en wild parkeren zal stingenter worden aangepakt.
 • De politie dient te worden voorzien van moderne uitrusting en andere technische voorzieningen voor een betere uitvoering van hun taken.
 • Corruptie binnen het politieapparaat zal krachtiger moeten worden bestreden.
 • Onschuldige personen die ten onrechte in voorarrest gezeten hebben, dienen te worden vergoed voor geleden schade of gederfd inkomen en hebben recht op openbaar eerherstel. Dit recht dient uitdrukkelijker te worden vastgelegd in wetgeving.
 • Ter beteugeling van de criminaliteit dienen adekwate preventieve en repressieve maatregelen getroffen te worden.
 • Tegen de georganiseerde misdaad, gewapende overvallen en aan drugs gerelateerde misdaad dient krachtig te worden opgetreden in samenwerking met internationale organisaties, zoals Interpol.
 • Geweldsdelicten tegen kinderen en vrouwen dienen streng te worden afgestraft.
 • Een verhoogde politie surveillance in alle woongebieden en het bemensen van op strategische plaatsen geplaatste posthuizen zal plaatsvinden ter bestrijding van de criminaliteit.
 • Een scherpe controle dient uitgeoefend te worden op illegaal wapenbezit.
 • De brandweer dient beter te worden toegerust voor de uitvoering van haar taken; zowel qua materieel als institutioneel.
 • ZERO TOLERANTIE. Een sterk zero tolerance beleid wordt voorgestaan met betrekking tot het criminaliteitsvraagstuk.

Veilige landsgrenzen

De belangerijkste taak van het Nationaal Leger is de uitwendige veiligheid van het land te waarborgen en zonodig de ondersteuning van de handhaving van de binnenlandse veiligheid.

 • Een sterk ontwikkelingsgerichte bijdrage door het Nationaal Leger wordt voorgestaan. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, met name in het binnenland en de economische zeezone (visserij).
 • Het leger dient ook ingezet te worden ter bescherming en ordehandhaving in de door de illegale gewapende buitenlandse goudzoekers bewoonde gebieden in het binnenland en bij de bestrijding van het drugsprobleem.