Achtergronden

De proclamatie van de politieke partij “DE NIEUWE LEEUW” vond plaats op 19 FEBRUARI 2012 in het Mata Gauri Centrum te Paramaribo in aanwezigheid van ca 500 leden en sympathisanten.

De “DE NIEUWE LEEUW” is niet een partij die in onvrede wenst te leven met het politieke verleden.
De partij wenst constructief terug te blikken op de politieke geschiedenis van ons land en daaruit lering te trekken in het belang van de toekomst van de natie.

“DE NIEUWE LEEUW” is een partij met een ideologische grondslag,niet etnisch georienteerd en gebaseerd op principes van openheid, gelijkheid en saamhorigheid in het belang van de vooruitgang van Land en Volk van de Republiek Suriname.

“DE NIEUWE LEEUW” is opgericht om een substantiele en constructieve bijdrage te leveren aan een nieuwe wijze van politiekvoering in Suriname en om een eind te maken aan het destructieve denken en de hierop gebaseerde politiek, dat Surinamers niet in staat zouden zijn op creatieve wijze en door hard en eensgezind werken inhoud en vorm aan de Surinaamse maatschappij te geven.

“DE NIEUWE LEEUW” draagt positieve impulsen uit en wenst een positieve attitude uit te stralen, wat zal moeten resulteren in het herstel van het vetrouwen in de Surinaamse politiek, in Surinaamse politici,maar bovenal in het eigen kunnen van de Surinaamse mens.

Grondbeginselen

Een ieder ouder dan 18 jaar kan het lidmaatschap van “DE NIEUWE LEEUW” aanvragen en verkrijgen, indien aan de gestelde eisen wordt voldaan.

De “DE NIEUWE LEEUW” veroordeelt ten stelligste elke vorm van discriminatie op grond van ras, geloof, kleur, sexe, capaciteit, etc.

De functie van de Staat naar het individu,het gezin en de onderneming is zo effectief mogelijk democratische grondbeginselen en rechtszekerheden te garanderen en die faciliteiten aan te bieden voor een adequate ontplooiing van de capaciteiten van individuen, ondernemingen en andere organisaties.

De “DE NIEUWE LEEUW” streeft ernaar om een zodanige politiekvoering te stimuleren gericht op openheid, eenvoud, eerlijkheid, oprechtheid,
saamhorigheid, nationale eenheid en solidariteit, geruggesteund
door een effectieve doch constructieve competitie en zo groot
mogelijke participatie van met name jongeren en vrouwen in het
ontwikkelingsproces.

De “DE NIEUWE LEEUW” wil een nieuwe identiteit en nationaal bewustzijn geven aan de Surinaamse man, vrouw en het kind ,zowel nationaal, regionaal als internationaal, geinspireerd door de verscheidenheid aan culturele uitingen, waarden en normen en veranderende mondiale inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie.

Respect voor land, volk en bezit dient individueel en collectief uitgedragen te worden in alle geledingen van de maatschappij. Het Surinaamse volk dient zijn waardigheid te herwinnen in het belang van de huidige en toekomstige generaties.

De “DE NIEUWE LEEUW” neemt de verantwoordelijkheid op zich om niet alleen in het belang van de huidige bevolking, maar in het bijzonder voor de generaties Surinamers die na ons komen te werken aan de vergroting van de verdiencapaciteit van de Surinaamse economie, het creeren van een sociaal-rechtvaardig systeem en het bestendigen van de grondbeginselen van democratie en rechtstaat.

Het doel moet zijn om als natie vooruit te gaan en door individuele arbeid hieraan bij te dragen.

Doelstelling

“DE NIEUWE LEEUW” stelt zich ten doel voor de gehele bevolking en voor de aan de basis gelegen groeperingen in het bijzonder, daadwerkelijke beleving van de vernieuwde internationaal erkende individuele grondrechten te bevorderen en te realiseren, met eerbiediging van de culturele verscheidenheid van de Surinaamse maatschappij.

Partijprogramma

Bij elke nieuwe verkiezing zal een verkiezingsprogramma worden opgesteld welke inhoud zal geven aan de doelstellingen en hierondervermelde algemene programmapunten van de partij, aangepast aan de realiteit en de eisen van de tijd.

De belangrijkste opdracht waarvoor wij staan is, in de visie van de partij, het vormgeven aan een democratische samenleving waarin overheid en economie dienstbaar zijn aan het welzijn van de mensen en de natuur.
Dat betekent dat we de economische en sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van natuur en leefmilieu op elkaar moeten afstemmen en integreren.
Effecten van economische groei dienen binnen de milieu-normen te blijven die een duurzame samenleving stelt.

Om de doelstelling van een duurzame samenleving te halen, moeten de gestelde internationale grenswaarden voor verzuring, vermesting, verdroging en verspreiding gehandhaafd worden.Reeds in het milieu aanwezige schadelijke stoffen dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.

“DE NIEUWE LEEUW” is voor een krachtige aanpak van de milieucriminaliteit, m.n. op het stuk van de vervuiling.

De economische groei en daarmee de werkgelegenheid worden bevorderd door gezonde overheidsfinancien. Maar sanering van die financien is niet voldoende. Met het oog op de werkgelegenheid moet de samenleving ook investeren in de infrastructuur.
“DE NIEUWE LEEUW” vindt dat de overheid steeds meer terug moet treden en zich zoveel mogelijk moet beperken tot een voorwaardenscheppend beleid.

Rehabilitatie van de infrastructuur is een belangerijke voorwaarde voor rehabilitatie van onze economie en dient krachtig ter hand te worden genomen. Het vestigingsklimaat, de kwaliteit van de leefomgeving alsook de bereikbaarheid wordt hierdoor ook positief beinvloed.

Een goede elektriciteits-, drinkwater- en communicatie-voorziening is essentieel voor de ontwikkeling en vormt een primaire levensbehoefte welke beschikbaar dient te worden gesteld aan elke inwoner van dit land.

Land- en tuinbouw zijn naast andere maatschappelijke sectoren belangrijke economische dragers. De partij vindt dat de agrarische wereld in toenemende mate zal moeten inspelen op veranderingen in de markten en de maatschappij.
Het gaat hier om product en proces-innovatie en productdiversificaties.

De partij is voorstander van een rechtvaardige inkomensverdeling tussen alle inkomensgroepen in onze samenleving, zowel in economisch goede als slechte tijden.

Een planmatige en beheerste sanering van het overheids-apparaat dient samen te gaan met de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen in de particuliere en liefst de productie-sektor.
Een kwalitatief hoogwaardig en flexibel ambtelijk apparaat is van groot belang. Dit vergt adequate, marktconforme arbeidsvoorwaarden en een helder carrière-perspectief. Er dient overigens te worden gestreefd naar een ambtelijk apparaat dat zo beperkt mogelijk van omvang is.

“DE NIEUWE LEEUW” vindt dat samenwerking tussen decentrale (lagere) overheden via gemeenschappelijke regelingen uitsluitend beperkt dient te blijven tot de uitvoering van beleid.

Er dient een beleid te komen om arbeidsplaatsen te creëren in gebieden met grote concentraties niet-werkenden, zoals in bepaalde delen van de stad, het binnenland en de districten.

De partij is voorstaander van een krachtige bestrijding van zowel het gebruik als de handel in verdovende middelen, de zgn. DRUGS.

“DE NIEUWE LEEUW” is voorstander van een goede gezondheidszorg welke bereikbaar en betaalbaar dient te zijn voor de gehele bevolking.

Mensen met een handicap of een chronische ziekte hebben recht op goede zorg, toegang tot het reguliere onderwijs, betaalde arbeid, toegang tot de openbare ruimte en het openbaar vervoer.