STATUTEN VAN DE VERENIGING
“DE NIEUWE LEEUW”

AFGEKORT “D.N.L.”

Opgericht op 19 februari 2012

GEVESTIGD TE PARAMARIBO
NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 1. De politieke vereniging is genaamd “DE NIEUWE LEEUW” afgekort “D.N.L.”, en wordt in de Statuten genoemd: “de Partij”.
 2. De Partij heeft haar zetel te Paramaribo en kan Afdelingen en Kernen over geheel Suriname hebben.
 3. De Partij is opgericht op 19 februari 2012 voor onbepaalde tijd.

DOEL EN BEGINSELEN

Artikel 2

 1. De Partij stelt zich ten doel om voor de gehele Surinaamse bevolking in het algemeen en voor de aan de basis gelegen groepen in het bijzonder, daadwerkelijke beleving te bewerkstelligen van de op democratisch leest geschoeide vernieuwde, internationaal erkende, Republiek Suriname als een souvereine en parlementair – democratische staat.
 2. Een daadwerkelijke beleving van de parlementaire democratie zal moeten waarborgen een nationaal bewustzijn en een eigen Surinaamse identiteit onder eerbiediging van de verscheidenheid van culturele uitingen van het Surinaamse volk, en heeft voorts als basisgedachten ondermeer het:
  1. garanderen van de democratie, rechtszekerheid en de rechtsstaat
  2. bevorderen van de maatschappelijke rechtvaardigheid en het nationaal bewustzijn
  3. garanderen van de rol van jongeren en vrouwen in het ontwikkelingsproces
  4. stimuleren van een versnelde nationale, regionale en sektorale ontwikkeling
  5. stimuleren van de ontwikkeling van de sport en cultuur
  6. optimaal beleven van vrijheid van godsdienst
  7. bevorderen van de nationale eenheid en saamhorigheid
  8. streven naar een gezonde en rechtvaardige sociaal-maatschappelijke en sociaal- economische orde
  9. bevorderen van een rechtvaardige spreiding van welvaart en welzijn onder het volk
  10. verbeteren van de internationale relaties .
  11. Voormelde beginselen zullen nader worden omschreven in een door het Partijcongres (Algemene Leden Vergadering) vast te stellen partijprogramma.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 3

Het verenigingsjaar en het boekjaar van de Partij vallen samen met het kalenderjaar

MIDDELEN

Artikel 4

 1. De Partij tracht haar doelen te bereiken door alle wettige middelen waaronder:
  1. deelname aan algemene, vrije en geheime verkiezingen waardoor de afvaardiging naar volksvertegenwoordigende lichamen kan worden bewerkstelligd en aan het bestuur op nationaal en regionaal niveau inhoud kan worden gegeven
  2. uitvoering te geven aan het politiek programma van de Partij
  3. het samenwerken met andere politieke organisaties die eveneens het algemeen doel van de Partij nastreven
  4. het verschaffen van voorlichting omtrent het doel, de beginselen, de activiteiten en de programma’s van de Partij aan het electoraat en aan het Surinaamse volk
  5. het scheppen van gelijke kansen voor iedere Surinamer zonder onderscheid naar afkomst, geslacht, godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid
 1. Voormelde middelen dienen met inachtneming van de nationale souvereiniteit en de democratie te worden gehanteerd.

LEDEN

Artikel 5

Het lidmaatschap van de Partij wordt schriftelijk aangevraagd bij het Hoofdbestuur. Ingeval op een aanvraag voor het lidmaatschap de toelating wordt geweigerd, kan de aanvrager binnen 30 (dertig) dagen schriftelijk in beroep gaan bij de Partijraad.

 1. De Partij kent gewone leden, adspirant leden, buitengewone leden, ereleden en donateurs.
 2. Gewone leden zijn ingezetenen van Suriname die de leeftijd van 18 (achttien) jaar hebben bereikt, geen lid zijn van een andere in Suriname geregistreerde politieke organisatie, de doelstellingen en de beginselen van de Partij onderschrijven en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten. Minderjarigen hebben de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
 3. Adspirant leden zijn ingezetenen van Suriname, die de leeftijd van 16 (zestien) jaar doch nog niet die van 18 (achttien) jaar hebben bereikt, geen lid zijn van een andere in Suriname geregistreerde politieke organisatie, de doelstellingen en de beginselen van de Partij onderschrijven en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten. Minderjarigen hebben de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
 4. Buitengewone leden zijn ingezetenen van Suriname die de doelstellingen en de beginselen van de Partij onderschrijven, geen lid zijn van een andere in Suriname geregistreerde politieke organisatie en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn toegelaten, op voordracht van 3 (drie) leden van het Hoofdbestuur.
 5. Ereleden zijn personen die zich op bijzondere wijze jegens de Partij verdienstelijk hebben gemaakt en die op voordracht van 5 (vijf)leden van het Hoofdbestuur als zodanig door het Partijcongres zijn benoemd.
 6. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de Partij financieel ondersteunen en als zodanig door het Hoofdbestuur zijn erkend op voordracht van 3 (drie) leden van het Hoofdbestuur.
 7. Alleen gewone leden hebben stemrecht . Buitengewone -, ere -, en adspirant leden hebben slechts een adviserende stem.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap van de Partij eindigt door het overlijden van het lid, opzegging van het lidmaatschap door het lid en opzegging of royement zijdens de Partij.
 2. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het Hoofdbestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand.
 1. Opzegging zijdens de Partij geschiedt door het Hoofdbestuur indien door een lid niet aan één of meer vereisten voor het lidmaatschap wordt voldaan.
 2. Royement – met redenen omkleed – geschiedt door het Hoofdbestuur ingeval een lid opzettelijk de Statuten of het Huishoudelijk Reglement overtreedt en/of zodanig handelt dat de Partij schade wordt toegebracht.
 3. Nadere regelingen omtrent verkrijging en beëindiging van het lidmaatschap van de Partij worden bij Huishoudelijke Reglement vastgesteld.

ORGANEN VAN DE PARTIJ

Artikel 7

De Partij kent de volgende organen:

 • Het Partijcongres
 • De Partijraad
 • Het Hoofdbestuur
 • De Adviesraad
 • Het Wetenschappelijk Bureau
 • De Afdelingen en Kernen
 • De Fraktie

PARTIJCONGRES

Artikel 8

 1. Het hoogste orgaan van de Partij is de Algemene Leden Vergadering, Partijcongres geheten, bestaande uit:
 2. De leden van de Partijraad, de Adviesraad en het Wetenschappelijk Bureau
 3. De vertegenwoordigers van de Partij in de regering, de Staatsraad en de vertegenwoordigers in de Volksvertegenwoordigende lichamen
 4. De afgevaardigden van de onderscheiden Afdelingen en Kernen, naar evenredigheid van het aantal tot elke Kern behorende stemgerechtigde leden, op de wijze bij het Huishoudelijk Reglement te bepalen.
 1. Onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, heeft het Partijcongres tot taak
 2. Het vaststellen van het algemeen beleid van de Partij
 3. Het bespreken en vaststellen van voor de Partij belangrijke aangelegenheden
 4. Het kiezen van het Hoofdbestuur van de Partij
 5. Het verlenen van décharge aan de penningmeester van het Hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid
 6. Het op voordracht van het Hoofdbestuur vaststellen en wijzigen van het Huishoudelijk Reglement, het Verkiezingsreglement en het Partijprogramma. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met de statuten van de Partij.
 1. Voordrachten door het Hoofdbestuur voor verkiezing respektievelijk benoeming tot President, Vice President, Minister, Staatsraadslid, Lid van één der volksvertegenwoordigende organen en Ambassadeur moeten de goedkeuring van het Partijcongres dragen e.e.a. zoals in het Huishoudelijk Reglement is geregeld.
 2. Alles wat verder voor de functionering van het Partijcongres van belang is, wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

PARTIJRAAD

Artikel 9

 1. Er is een Partijraad bestaande uit:
  1. De leden van het Hoofdbestuur
  2. De voorzitters van de besturen van de onderscheiden Afdelingen en Kernen of een andere, door deze organen daartoe aangewezen bestuurslid.
 2. De leiding van de Partijraad berust bij het Partijraadbestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en ten minste 3 (drie) leden en wordt gekozen voor de periode van 5 (vijf) jaar doorhet Partijcongres.
 3. Onverminderd het elders in de Statuten bepaalde, heeft de Partijraad tot taak het nemen van besluiten die betrekking hebben op:
  1. het aangaan van een samenwerking met andere organisaties
  2. het dragen van regeerverantwoordelijkheid
  3. het vaststellen van het beleid omtrent politieke en organisatorische vraagstukken van aktueel belang
  4. het beoordelen van voordrachten van het hoofdbestuur aan het Partijcongres van personen die zullen deelnemen aan verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen
  5. het benoemen van de leden van de Adviesraad
  6. het fungeren als beroepsorgaan.
  1. De Partijraad komt ten minste 1 (één) keer per jaar bijeen
  1. De datum van een Partijraadvergadering dient ten minste 2 (twee) weken van te voren bekend te worden gemaakt door middel van publicatie in ten minste 1 (één) landelijk verspreid dagblad.
  1. Alles wat verder voor de functionering van de Partijraad van belang is, wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld

HOOFDBESTUUR

Artikel 10

 1. Het Hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de Partij en bestaat uit:
  1. ten minste 7 (zeven) en ten hoogste 19 (negentien) meerderjarige, gewone leden, gekozen op een Partijcongres door de gewone leden bij meerderheid van het aantal uitgebrachte, geldige stemmen
  2. de Voorzitter van de Adviesraad
  3. de Voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau
  4. de Voorzitters van de Afdelingsbesturen
 1. De leden van het Hoofdbestuur worden voor 5 (vijf) jaar gekozen die na hun aftreden herkiesbaar zijn.

De Voorzitter, Onder-voorzitter(s), Secretaris en Penningmeester worden in functie gekozen door het Partijcongres de overige functies worden onderling onder de overige gekozen Hoofdbestuursleden verdeeld.

 1. Vacatures in het Hoofdbestuur moeten binnen 3 (drie) maanden zijn ingevuld.

Daartoe zal het Hoofdbestuur leden die voldoen aan de gestelde eisen aanwijzen wiens verkiezing op de eerstvolgende vergadering van het Partijcongres plaatsvindt.

 1. Het Hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van een jaarverslag van inkomsten en uitgaven, welke door haar wordt gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek

Suriname en in ten minste één ander in Suriname verschijnend dagblad.

 1. Het Hoofdbestuur komt minimaal 10 (tien) keer per jaar bijeen of zoveel meer keren als zij dat nodig acht.

Artikel 11

 1. Vergaderingen van het Hoofdbestuur worden bijeengeroepen zodra en zo dikwijls als de voorzitter zulks wenselijk acht of indien ten minste 5 (vijf) Hoofdbestuursleden een verzoek daartoe indienen met opgave van een agenda.
 2. Het Hoofdbestuur vergadert met Afdelings – en Kernbesturen zo dikwijls zij dat nodig acht, of indien de Afdelingen en Kernen daartoe de wens te kennen geven.
 3. Alle besluiten in een Hoofdbestuursvergadering worden bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen genomen.
 4. Hoofdbestuursvergaderingen hebben slechts voortgang indien meer dan de helft van het aantal bestuurleden aanwezig is.

Artikel 12

 1. Het Hoofdbestuur is bevoegd Raden, Commissies, Sekties en Instituten te benoemen.
 1. De Raden, Commissies, Sekties en Instituten zijn verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur.
 1. De leden van de Raden, Commissies, Sekties en Instituten kiezen uit hun midden een voorzitter.
 1. Bij het aftreden van het Hoofdbestuur treden de Raden, Commissies, Sekties en Instituten af en zijn herbenoembaar.

Artikel 13

 1. Het Hoofdbestuur kan bij gewone meerderheid te alle tijde een Buitengewoon Partijcongres bijeenroepen.
 1. Het Hoofdbestuur heeft de verplichting om het Partij– en verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14

 1. De Voorzitter, de Secretaris, de Penningmeester en de Onder-voorzitter(s) van het Hoofdbestuur vormen het Dagelijks Bestuur van de Partij dat met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden is belast.
 1. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Partij in en buiten rechte.
 1. Alle uitgaande correspondentie dat voor de Partij van groot belang is, wordt ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris.

DE ADVIESRAAD

Artikel 15

 1. Er is een Adviesraad bestaande uit ten minste 7 (zeven) en ten hoogste 15 (vijftien) meerderjarige, gewone en buitengewone leden.
 1. De leden van de Adviesraad worden op voordracht van het Hoofdbestuur door de Partijraad benoemd voor een periode van 5 (vijf) jaar en zijn herbenoembaar.
 1. De Adviesraad kiest uit haar midden een bestuur bestaande uit: een Voorzitter, een Onder-voorzitter en een Secretaris.
 1. De Adviesraad heeft tot taak:
  1. het adviseren omtrent aangelegenheden van politieke-, bestuurlijke- , financieeleconomische-, sociaalmaatschappelijke-, edukatieve- en partij-organisatorische aard, alsmede aangelegenheden het buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking betreffende
  2. het doen van aanbevelingen met betrekking tot de deelname in de Regering en de Staatsraad, de kandidaatstellingen voor de funkties van President en Vice-President en de samenwerking met andere politieke partijen
  3. het doen van aanbevelingen met betrekking tot het Regeerprogramma
  4. het doen van aanbevelingen inzake het te nemen standpunt van de Partij in belangrijke aangelegenheden van nationaal belang.
 1. Met betrekking tot de Adviesraad kunnen, met inachtneming van de bepalingen in deze Statuten, nadere regels in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld.

WETENSCHAPPELIJK BUREAU

Artikel 16

Er is een Wetenschappelijk Bureau bestaande uit ten minste 7 (zeven) en ten hoogste 11(elf) meerderjarige gewone en buitengewone leden.

 1. De leden van het Wetenschappelijk Bureau worden op voordracht van het Hoofdbestuur door de Partijraad benoemd voor een periode van 5 (vijf) jaar en zijn herbenoembaar.
 2. Het Wetenschappelijk bureau kiest uit haar midden een bestuur, bestaande uit:
  • een Voorzitter
  • een Onder-Voorzitter
  • een Secretaris
 1. Het Wetenschappelijk Bureau heeft tot taak:
  1. het gevraagd en ongevraagd verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het uitbrengen van advies uitbrengen aan het Hoofdbestuur en de daartoe aangewezen geledingen van de Partij , inzake partij-politieke en beleidsaangelegenheden
  2. het gevraagd en ongevraagd toetsen van voorstellen inzake het Partijprogramma, het Regeerprogramma, het Regeerakkoord en het Regeerteam bij de basis en andere partijgeledingen
  3. het verrichten van al datgene dat kan bijdragen aan de realisatie van de doelen van de Partij met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten.

AFDELINGEN EN KERNEN

Artikel 17

 1. De Partij is onderverdeeld in Afdelingen en Kernen. Het Afdelingsbestuur wordt gekozen door de Kernbesturen voor een periode van 5 (vijf) jaar. De Kernbesturen worden gekozen door de gewone leden van de betrokken Kernen bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 1. De zittingsduur van een Kernbestuur is 5(vijf) jaar. Na hun aftreden zijn de Afdelings- en Kernbesturen herkiesbaar.
 1. De Afdelings- en Kernbesturen vergaderen zo dikwijls zij zulks wenselijk achten.
 1. Ten minste 1 (één)maal per jaar houdt het Afdelingsbestuur een ledenvergadering voor de betrokken afdeling.
 1. Op deze vergadering wordt door het Afdelingsbestuur verslag uitgebracht van haar verrichtingen in het afgelopen jaar.
 1. Alles wat verder voor de functionering van de Afdelings- en Kernbesturen van belang is wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

FRACTIES

Artikel 18

 1. Leden van de Partij , die in een volksvertegenwoordigend lichaam zitting hebben, treden gezamenlijk op als Fractie, dan wel maken zij deel uit van de Fractie van de combinatie dat aan de algemene, geheime en vrije verkiezingen heeft deelgenomen.
 1. De Fractie is gehouden te handelen met conform de beginselen, de programma‘s en de voorschriften van de Partij , alsmede conform de voorschriften van het betreffende volksvertegenwoordigend lichaam.
 1. In geval een Fraktielid in enig volksvertegenwoordigend lichaam zich zodanig opstelt dat schade aan de Partij of aan de Staat wordt toegebracht, kan dit lid al dan niet op voordracht van de betrokken Fraktie door het Hoofdbestuur worden teruggeroepen waartegen in beroep kan worden gegaan bij het Partijcongres het één en ander in overeenstemming met de wet.
 1. Alles wat verder voor de functionering van de Fracties van belang is, wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 19

Ten behoeve van de kandidaatstelling ter verkiezing tot lid van één der volksvertegenwoordigende lichamen, worden de kandidaten gekozen in een speciaal voor dit doel bijeengeroepen Partijcongres bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Hiertoe worden kandidatenlijsten ingediend, welke ondertekend dienen te zijn door ten minste 20 (twintig) stemgerechtigde leden van de Partij.

GELDMIDDELEN

Artikel 20

 1. De geldmiddelen van de Partij bestaan uit:
  1. de contributie van alle leden
  2. de donaties
  3. erfstellingen en legaten
  4. schenkingen
  5. andere legaal verkregen inkomsten
 1. Het Hoofdbestuur stelt het aandeel vast van de contributie dat ter beschikking komt van de Afdelingen en Kernen.

Artikel 21

De Partij heeft een fonds waaruit bijzondere partij-activiteiten kunnen worden gefinancierd.

Artikel 22

De Partij heeft een Financiële Commissie. De samenstelling, taken en bevoegdheden van deze Commissie worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23

De Penningmeester van het Hoofdbestuur en de Financiële Commissie dragen zorg voor het uitbrengen van het jaarlijks door het Hoofdbestuur te publiceren Financieel Verslag of een Staat van Baten en Lasten van de Partij in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en verder zoals is vereist in de wettelijke regeling van de politieke organisaties.

BESLUITEN

Artikel 24

 1. Besluiten binnen de organen van de Partij worden genomen bij gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in de Statuten anders is bepaald.
 1. Aan de stemming kan uitsluitend worden deelgenomen door meerderjarige gewone leden van de Partij.
 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes, waarbij blanco uitgebrachte stemmen niet worden meegeteld.

REGLEMENTEN

Artikel 23

 1. De partij kent twee reglementen:
  • het Huishoudelijk Reglement
  • het Verkiezingsreglement
 1. Nadere regels omtrent het bijeenroepen van vergaderingen van organen van de Partij en omtrent afvaardiging voor deelname aan verkiezingen voor organen van de Partij en voor de volkvertegenwoordigende lichamen worden vastgesteld bij Huishoudelijke Reglement. In het Huishoudelijk Reglement kunnen ook andere onderwerpen met betrekking tot de functionering van de Partij worden geregeld.
 1. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, de statuten, de openbare orde en goede zeden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 24

 1. De Statuten kunnen, op voordracht van het Hoofdbestuur worden gewijzigd met ten minste 2/3 (tweederde) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering van het Partijcongres waarop ten minste 2/3 (tweederde) deel van het op dat moment van het Partijcongres deeluitmakende stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is.
 1. Indien op deze vergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd is, kan binnen 3 (drie) maanden een tweede vergadering van het Partijcongres worden belegd waarin – ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aantal stemgerechtigde leden – het besluit tot wijziging der Statuten met 2/3 (tweederde) meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen kan worden genomen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25

 1. Het besluit tot ontbinding van de Partij komt op dezelfde wijze als het besluit tot wijziging der Statuten tot stand.
 1. De vereffening van het vermogen van de Partij vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur door vereffenaars die, op voordracht van het Hoofdbestuur en door het Partijcongres zijn aangewezen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680v van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door het Partijcongres te bepalen doeleinden, welke in overeenstemming met het doel van de Partij moeten zijn.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 28

 1. In alle gevallen, waarin deze Statuten of de Reglementen niet voorzien , beslist het Hoofdbestuur naar omstandigheden.
 2. Zolang de Reglementen nog niet zijn vastgesteld, is het Hoofdbestuur bevoegd, al naar behoefte, ter zake regels te stellen, zulks met inachtneming van de beginselen en doelstellingen van de Partij en in overeenstemming met de Statuten.

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de algemene leden vergadering van 19 februari 2012.

Paramaribo, 19 februari 2012